Overlæge til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) arbejder vi tværfagligt i et team baseret struktur. I teamet er du lederen og den patientansvarlige læge for en større gruppe patienter, der i udgangspunktet altid har brug for et længere forløb i vores regi. Opgaverne omkring patienterne løses i tæt samarbejde med plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere.

Overlægen vil, i tillæg til kliniske opgaver og i samarbejde med klinikchefen, indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved VCR.
Dette indebærer et selvstændigt ansvar og en evne til at gennemføre praktisk forandringsledelse i et tværfagligt miljø.

Opgaverne kan være:

 • Udarbejde, overvåge, evaluere og udvikle kliniske standarder
 • Udfærdige kliniske vejledninger og instrukser
 • Omlægning og/eller udvikling af behandlingstilbud til gavn for patienterne
 • Bidrage positivt til implementeringen af kvalitets- og udviklingstiltag i VCR
 • Indgå i forsknings- og kvalitetsprojekter ved VCR

Det forventes, at overlægen deltager i undervisningsforløb såvel internt i VCR, som eksternt.

Om stillingen:
Vi søger en overlæge der:

 • Er speciallæge i et, for VCR relevant speciale: neurologi, almen medicin, samfundsmedicin, neuro– eller ortopædkirurgi.
 • Er engageret og interesseret i, at arbejde med neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 • Kan arbejde med patienten i centrum og med involvering af pårørende
 • Har lyst, evne og faglighed til at håndtere lange og komplekse patientforløb
 • Besidder gode samarbejds- og kommunikations evner.
 • Har lyst til at deltage i og bidrage til afdelingens undervisning internt og eksternt
 • Har lyst til at arbejde med og deltage i udviklings- og forskningsarbejde.
 • Har lyst til at arbejde med og deltage i kvalitetsarbejde
 • Er i stand til at strukturere og prioritere egne opgaver.

Vi tilbyder

 • En vagtfri stilling. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet 08.00-15.30.
 • Grundig tværfaglig introduktion til arbejdet som læge i et højtspecialiseret rehabiliteringscenterfor rygmarvsskadede patienter.
 • Nordisk specialistkursus i behandling af patienter med rygmarvsskade.
 • For den rette ansøger mulighed for uddannelse i spasticitets- og smertebehandling på højt specialiseret niveau.
 • Gode muligheder for at bliver inddraget i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Gode kollegaer. Som overlæge/afdelingslæge på Vestdansk Center for rygmarvsskade vil du til daglig indgå i en lægegruppe på 5 personer.
 • Godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed. Vi arbejder målbevidst med evidensbaseret rehabilitering.
 • En varieret arbejdsdag, med engagerede og kompetente kollegaer, som brænder for vores afdeling.

Find stillingsbetegnelsen for overlæger i VCR her.

Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser – alle enestuer med eget bad og toilet. To af de 35 pladser er træningslejligheder, hvor patienter sidst i deres forløb træner de sidste færdigheder inden udskrivelse. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade råder over et varmtvandsbassin, moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og et caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet udenfor dagtiden.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Neurologisk Afdeling består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Klinikchef Henrik Sångren, tlf. 7844 6169/efter kl. 15.30 mobil 2026 9596

Overlæge Rikke Middelhede Hansen, tlf. 7844 6167
Ledende overlæge Lene Rosendahl, tlf. 7844 6002.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag d. 24. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet tirsdag den 28. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale