Overlæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien En stilling som overlæge i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi ønsker en overlæge med en særlig retspsykiatrisk funktion.

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande samt laver udredning af alle diagnosegrupper incl autisme på regionsfunktion. Neuropsykiatrisk Enhed er også placeret i Klinik 1.

Vi er en arbejdsplads, der stræber efter høj faglighed og med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Det kræver ofte villighed til fleksible løsninger. Derfor er vores arbejdsmetoder og organisering ofte til drøftelse, så vi i fællesskab finder svar på vores udfordringer.

På denne baggrund har vi for kort tid siden i fællesskab besluttet at arbejde efter modellen F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment), vi har ændret vores organisation og er i gang med en spændende udviklingsproces.
Vi arbejder derfor i teams, hvor vi i fællesskab løfter behandlingsansvaret.
Patienter med retslige foranstaltninger er fordelt ligeligt mellem de 3 F-ACT-team.

Subakut behandling varetages i teamene samt ved Hurtig ambulant-tider.
“Akut Psykiatri” i Akutafdelingen bemandes med speciallæger fra både Afdeling for Psykoser og Afdeling for Depression og Angst, så Klinik 1 indgår også i dette.

UBR-funktionen i Klinik 1 varetages af læger og psykologer i fællesskab. Vi har lavet en organisering, hvor konferencer flere gange om dagen skal bidrage til både gode faglige beslutninger og godt læringsmiljø.

Om Afdeling for Psykoser
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med i alt 72 pladser og dertil et sengeafsnit med 16 særlige pladser, hvor opgaven er at give en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser rummer også Klinik 2 med et team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, et team for udredning af patienter med psykisk sygdom og kaotisk misbrug samt et team for behandling af patienter med ADHD. Desuden har Afdeling for Psykoser en stor Forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri, almen medicin og KBU.

Opgaver og ansvarsområder
For stillingen gælder at overlægen:

 • forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
 • varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion

For funktionen i Klinik 1 gælder, at overlægen vil være behandlingsansvarlig og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom.

Funktionen i Klinik 1 vil endvidere indebære en vis ikke-elektiv funktion i form af:

 • visitation og assistanceydelser/tilsyn for patienter i Akutafdelingen
 • vurdering af akutte patienter, som er overdraget til voksenpsykiatrien i Akutafdelingen
 • tilsynsfunktion i forhold til patienter indlagt i somatisk afdeling

Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.

Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Faglige kvalifikationer
Overlægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med faglig ledelse og gerne tillige formaliseret lederuddannelse.
Vi har ca. 100 patienter med dom og ønsker en overlæge med interesse for retspsykiatri. Den særlige retspsykiatriske funktion vil blandt andet dreje sig om at bidrage til fx etablering af sikre arbejdsgange i forhold til patientgruppen, rådgivning, undervisning mm. (se særskilt funktionsbeskrivelse for den retspsykiatriske funktion.)
Overlægen skal have interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Det er ønskeligt, at overlægen har interesse for eller uddannelse inden for psykoterapi.

Se:

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Bente Brysting tlf. 2340 3835 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 2034 9293.

Ansøgningsfrist: 5. april 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale