Overlæge søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser(PKS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midt Overlæge søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, med besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der er mulighed for at indgå i BUA´s bagvagtslag alt efter ønske. Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

Ansøgningsfrist: 27/09/2020 BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Fundamentet i behandlingen grundig udredning med beskrivelse af den enkelte patient samt efterfølgende psykoterapeutisk intervention. De psykoterapeutiske tilbud er såvel individuelle som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med hjemmebesøg, mestringsgrupper, spiseværksted, daghospital og endelig døgnindlæggelse.

Hovedfokus for overlægestillingen vil være at sikre det lægefaglige niveau og den faglige udvikling i PKS. Overlægen vil have stor indflydelse på ledelsesmæssige beslutninger ift udvikling, samarbejdsflader og organisering. Overlægen vil varetage konferencer, have specielt fokus på udredning af komorbiditet, gå ind i svære sager og deltage i komplicerede netværksmøder, samt være sparringsparter for de øvrige af afdelingens læger. I forhold til forskning, er der et veludviklet forskningsmiljø, som kan være hjælpsomt og understøttende og som der vil være ønske om, at overlægen vil være aktiv ind i.

PKS består af ambulatorier lokaliseret i Skejby og Herning, der dækker alle aldersgrupper. Det ambulante tilbud er delt op i tilbud til børn og unge, hvor der primært arbejdes familiebaseret og et tilbud for voksne, som er både gruppebaseret og med en individuel tilgang. Vi arbejder med patienten i centrum, med respekt for den enkelte og sikrer reel medinddragelse og medansvar som noget helt grundlæggende. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger. I begge teams er ansat teamledere, der står for den daglige drift i samarbejde med afsnitsledelsen.

Det er vigtigt for os, at du kan lide at arbejde med vores patientgruppes kompleksitet og finder det fagligt spændende at finde veje i forståelse af patienten som individ og som del af familie og socialt system. At du kan lide at bruge dig selv i en terapeutisk sammenhæng, og at du har lyst til at medvirke til at videreudvikle måden vi arbejder på. Der arbejdes overordnet med vægtøgning i kombination med en mere værdibaseret tilgang. Det er vigtigt for os at du vil være med til at sikre et godt samarbejde på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer for at understøtte sammenhængende gode patientforløb.

Vi kan tilbyde:

 • Indflydelse på hvordan vi arbejder og mulighed for at være med til at videreudvikle vores behandling
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og erfarne kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt fagligt arbejdsmiljø med fokus på udvikling og innovation
 • Længerevarende psykoterapeutiske forløb både individuelt og i gruppe
 • Samarbejde med såvel læger som andre faggrupper med lang erfaring med spiseforstyrrede
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet, selvstændighed og indflydelse på opgaveplanlægning
 • Forskningsprojekter i samarbejde forskningsenheden
 • Samarbejde på tværs af andre afsnit i BUA.
Ansøgers kvalifikationer
 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri
 • Meget gerne erfaring med faglig ledelse
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt have lyst og evne til at sikre et højt fagligt niveau.
 • Skal kunne lide at arbejde med at sikre godt samarbejde internt og eksternt med fokus på overgange.
 • Være med til at kunne sikre smidig fleksibel arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • Være inspirerende og igangsættende.
 • Ansøger skal erfaring med eller have interesse for at tilegne sig viden eller have viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling.
 • Ansøger skal helst have eller være i gang med en psykoterapeutisk uddannelse, eller have lyst til at gå i gang med en psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af voksne med spiseforstyrrelser. Der ønskes at ansøger, skal kunne eller på sigt vil kunne supervisere/vejlede egne og andre faggrupper.
 • Ansøger skal gerne have undervisningserfaring.
Hovedarbejdsopgaver:
 • Sammen med de 4 teamledere at sikre en fleksibel, målrettet daglig drift med fokus på højt fagligt niveau og gode forløb for vores patienter i ambulatoriet
 • Være med til at videreudvikle måden vi arbejder på
 • Sikre højt fagligt niveau i udredning og behandling
 • Bidrage med en speciallægefaglig vinkling i forbindelse med somatiske vurderinger og henvisninger til somatikken i samarbejde med yngre læger.
 • Give vejledning til og sikre faglig understøttelse af de øvrige læger
 • Deltagelse i konferencer og relevante supervisions fora
 • Deltage i udredning af spiseforstyrrelser og psykiatriske comorbide tilstande
 • Sikre evt. medicinsk behandling.
 • Evt. indgå i BUA´s bagvagtslag.
Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 5127 3326, mail:  jakopalu@rm.dk Afsnitsledende overlæge Michala Høgsgaard tlf. 2169 4568, mail: mihoeg@rm.dk (kan evt. kontaktes udenfor almindelig arbejdstid ved at sende en sms til ovenstående telefonnummer, så ringer jeg tilbage når det er muligt).

Ansøgningsfrist: den 27. september 2020.

Ansættelsessamtaler:  Uge 40.

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt.
autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.