Overlæge søges til neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Skive matriklen, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), med primært tjenestested på vores afsnit S12 og S13 på Regionshospitalet Skive, er ledig til besættelse fra 1. april 2024 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Overlægen vil indgå i det lægeteam, der sammen løser den faglige opgave på RHNs afdelinger i henholdsvis Skive og Lemvig.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik, der varetager neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Vi er et fagligt udviklingshospital og kompetencecenter, der arbejder med individuelt tilrettelagte patientforløb ud fra en bio-psyko-social-sygdomsmodel (ICF) og i tværfaglige teams omkring patienten. De lægefaglige opgaver dækker et bredt lægeligt felt med tæt samarbejde mellem læger fra flere specialeområder, hvilket afspejler den generelle tværfaglige tilgang til komplekse og lange patientforløb.

Om stillingen

Vi søger en overlæge, der enten har erfaring inden for behandling af senso-motoriske og kognitive symptomer sekundært til erhvervet eller medfødt hjerneskade, har erfaring inden for det neurorehabiliterende felt eller har en neurofaglig baggrund med interesse for at fordybe sig i neurorehabiliteringen på højeste specialiseringsniveau. Dette indebærer ligeledes en interesse for at udvikle de lægefaglige dimensioner af det neurorehabiliterende fagfelt nationalt og internationalt.

Vi eftersøger en overlæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Der vil, ved behov, være et betydeligt introduktionsprogram med undervisning, selvstudie, mentoropfølgning og kurser.

Der er en forventning om personlig og organisatorisk deltagelse i efter- og videreuddannelse af speciallæger.

Da RHN er en universitetsklinik tilstræbes der, i alt hvad vi gør, et tæt samarbejde mellem det klinisk arbejdende personale og husets forskningsaktive personale, ligesom det understøttes at klinisk arbejdende personale deltager i og bidrager til aktive interne forskningsprojekter eller evt. selv er aktive med forskning.

Dagarbejdet består af stuegang og almindelig klinisk arbejde, tværfaglige konferencer, patient-pårørende-møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til bestemte afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Speciallægerne på RHN har et tæt samarbejde i afsnittet med oversygeplejersken og den ledende terapeut og indgår i afsnittets triadeledelse.

Der er ikke en vagtforpligtelse tilknyttet stillingen. Vagten varetages telefonisk af lægeteamet på Hammelmatriklen. I denne stilling indgår der i stedet en forpligtelse til, sammen med det øvrige speciallægeteam i Skive og Lemvig, at løse den kliniske opgave på begge matrikler ved planlagt fravær eller sygemelding.

Lægegruppen består af 16 speciallæger (13 i Hammel, 2 i Skive og 1 i Lemvig) med følgende specialer:

 • Neurologi
 • Neurokirurgi
 • Intern medicin
 • Pædiatri
 • Almen medicin
 • Ortopædkirurgi.

Foruden en række yngre læger under uddannelse i forskellige stillingskategorier. Det tætte interdisciplinære samarbejde mellem lægerne er en naturlig og nødvendig del af arbejdet.

Vi søger følgende kompetencer:

 • erfaring indenfor neurorehabilitering eller med neurofaglig baggrund
 • et godt overblik over patientforløb med mange aktører og organisatorisk evne til at lede forløbet
 • gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer)
 • kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle. Det fordrer evne til at sætte sig i målgruppens sted og samtale i den kontekst
 • udviklingsorienteret i et specialeområde under rivende udvikling.
 • ansvarlig, selvstændig, ordentlig og professionel i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (eksempelvis stroke, traumer, anoxisk skade, infektioner, tumorer).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel – 76 sengepladser, Skive – 27 senge­pladser, Lemvig – 13 sengepladser og Silkeborg – 6 sengepladser. På Regionshospitalet Silkeborg er Neurocentret tilknyttet Intensiv Afsnit, her kan patienter i respirator modtages til tidlig neurorehabilitering.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialer: Subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker.
Neurocentret har ca. 675 medarbejdere, 17 faggrupper og 10 afsnit. Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Dertil er der et Uddannelsescentret, der afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering, samt et Videnscenter, der samler kvalifecerer og formidler neurofaglig viden.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.hammelneurocenter.dk og på www.neurocenter.dk, sidstnævnte indeholder oplysninger om den faglige del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af cheflæge, chefsygeplejerske og chefterapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, matriklen i Skive.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: cheflæge Kåre Severinsen på tlf. 2636 8600 / 7841 9001

Din ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde den 3. december 2023 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland. Samtaler forventet afholdt den 6. december 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.