Overlæge søges til lukket psykiatrisk afsnit med dygtige og engagerede tværfaglige personale og udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling. Regionspsykiatrien Horsens søger en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse 1. juni eller efter aftale med afdelingsledelsen.

Ansøgningsfrist: 25/04/2021 Regionspsykiatrien Horsens

Vi er en lille afdeling med ca. 180 medarbejdere, hvor der er kort mellem mennesker. Vi samarbejder på tværs for at give bedst mulige behandling og understøtter hinanden i, at vores indsatser lykkes. Afdelingen er beliggende ca. 1½ km. fra centrum med rig mulighed for offentlig transport. Ved ansættelsen får du eget kontor. Speciallæger understøttes af lægesekretærer og stabsmedarbejdere i forhold til administrative og udviklingsopgaver.

Du vil referere til afdelingssygeplejersken på sengeafsnit O2 og sammen varetage den daglige drift af sengeafsnittet. Hvis du har interesse for funktionsledelse sammen med afdelingssygeplejersken vil der være mulighed for dette.

O2 er et lukket afsnit med 16 sengepladser.

O2 arbejder i front med udredning og behandling af de mest akutte og mest syge patienter, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte–fri afdeling” og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologisk tilgang.

Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen bestående af læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter, pædagoger, specialpsykolog, aktivitsmedarbejdere, fysioterapeuter og peer–medarbejdere.

Som overlæge i O2 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • udvikling af og visioner for afsnittet
 • har ansvaret for høj faglighed i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer
 • er medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • er ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed over for personalet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

I afsnit O2 lægger vi vægt på:

 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • høj faglighed

Overlægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • der lægges vægt på erfaring som underviser samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
 • gerne kendskab til forbedringsmodellen

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt. Antal af bagvagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Kontakt gerne ledende overlæge Zywia Brouer tlf. 50 11 78 93 for at høre mere om stillingen.

Du kan søge jobbet senest 25. april 2021 og der vil blive afholdt samtaler den 27. april om formiddagen.

Om Regionspsykiatrien Horsens

I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, mens sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.