Overlæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Om stillingen
Overlægen vil indgå i afdelingens gastroenterologiske-hepatologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.

Ansøgeren vil i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Ved ansættelse som overlæge forventes, at ansøger i lighed med alle de øvrige overlæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Ansøger skal være kvalificeret til at dække de gastroenterologiske og hepatologiske funktioner bredt i afdelingen. Kvalifikationer indenfor cirrose, hepatitis behandling og pancreas sygdomme vil blive prioriteret. Afdelingen har også satsningsområder indenfor IBD, UL af tyndtarm, E-health, IBS og obstipation.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Center innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Speciallæge, der opfylder krav til ansættelse som afdelingslæge, kan også ansøge stillingen. Ved ansættelse som afdelingslæge vil der ikke være noget ledelsesansvar i forbindelse med stillingen.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Særdeles godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet består af to centre, nemlig Center for Planlagt kirurgi (anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har alle de medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi-hepatologi, infektionsmedicin, hæmatologi, nefrologi, geriatri samt socialmedicin og klinisk immunologi. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat/tilknyttet 6 professorer som led i et større forskningsmiljø omkring Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

 • Den gastrohepatologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerende og udviklingsminded team med 6 gastroenterologisk-hepatologiske overlæger og tilknyttede specialesygeplejersker. Der er skopifunktion med 4 skopistuer, fast tilknyttet kirurg og 2 skoperende sygeplejersker. Endvidere egen UL-funktion og kapselendoskopi.
 • Cirrose patienter tilbydes et tværfagligt forløb med hepatologer, sygeplejersker med særlig interesse for leversygdomme og diætist. Hepatitis B og C behandling fortages i tæt samarbejde med afdelingens infektionsmediciner.
 • Klinisk forskning med tilknyttet forskningssygeplejerske og forskningsansvarlige overlæger.
 • Der er tilknyttet intensivafdeling med 8 senge og anæstesiologisk overlæge med tilstedeværelsesvagt 24/7/365.

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr.
årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
Specialeansvarlig overlæge Henning Glerup, tlf. 7841 7835

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 15. marts med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt i løbet af uge 13.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.