Overlæge i lungesygdomme til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge i intern medicin: lungesygdomme ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Stillingen kan søges af speciallæge i intern medicin: lungesygdomme

Dette job er udløbet

Om stillingen

Speciallægen vil indgå i afdelingens lungemedicinske team.

Ansøger vil i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at speciallægen, i lighed med alle de øvrige læger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser samt uddannelse inden for forbedringsmodellen.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: lungemedicin.

Det er et krav at ansøger har erhvervet ph.d.-grad og har interesse i forskning, primært indenfor KOL og andre non-maligne lungesygdomme. Det forventes at ansøgeren har interesse i kvalitets- og udviklingsarbejde inden for disse områder.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.

Afdelingen har en unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evne samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier samt skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Diagnostisk Center kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Om afdelingen

Diagnostisk Center karakteriseret ved:

  • Et godt kollegialt miljø
  • Innovativt miljø
  • Samling af medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær-)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
  • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicinske specialer og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af de medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi samt geriatri. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb og der er tilknyttet en professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 4 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.
Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et forvagtslag og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Ledelsesforhold

Diagnostisk Center ledes af to Cheflæger og en Chefsygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel

Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr.

årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed

Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen tlf. 29464510

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 26. marts 2023 med

dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt

udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som

speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag d. 24. april

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen