Overlæge i intern medicin: Lungemedicin. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Palliativt team, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Vi søger en ny speciallægekollega med særlig interesse i palliation. Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, heraf er de 26 lungemedicinske senge. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.

Inden for lungemedicin varetager vi ambulant udredning af lungekræft, udredning og behandling af KOL, obstruktiv søvnapnø, sarkoidose og lungesygdomme generelt. En stor del af vores patienter er svært syge og har behov for en målrettet palliativ indsats både hvad angår maligne og nonmaligne sygdomme. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Palliativt team
Er organiseret under Onkologisk Afdeling. Enheden består af to læger, fire sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, filosof samt løst tilknyttede læger og sygehuspræst. Teamet råder per 1. november over seks senge i relation til Onkologisk Sengeafsnit.  Fokus er gode patientforløb med god livskvalitet i den sidste tid for både maligne og non-maligne terminalt syge patienter.

Speciallægens funktion
Vi søger en speciallæge, som er interesseret i en delestilling mellem Palliativt Team og Lungemedicinsk Afsnit med henblik på implementering af en struktureret palliativ indsats til svært lungesyge patienter både maligne og non-maligne lungesygdomme i lungemedicinsk regi. Indsatsen i Palliativt Team skal være en styrkelse af den palliative indsats over for de non-maligne, særligt respiratoriske problemstillinger, som varetages i Palliativt Team.

Der er således mulighed for stor indflydelse på i særdeleshed opbygning og strukturering af den palliative indsats i hele Hospitalsneheden Vest, hvor fokus skal være på at udvikle afdelingerne, så patienterne begge steder får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Arbejdet tilrettelægges sammen med de øvrige speciallæger og faggrupper i begge afdelinger og ud fra afdelingernes samlede driftsbehov med funktion halvdelen af tiden i Palliativt Team og halvdelen i Lungemedicisk Afsnit. I Palliativt Team er det daglige arbejde både ambulant og i sengeafdelingen; i Lungemedicinsk Afsnit vil hovedfunktionen være i sengeafsnittet og kræft-udredningsambulatoriet.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i foråret 2021.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer

  • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
  • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
  • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Vi kan tilbyde dig

  • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
  • Et godt kollegialt miljø.
  • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
  • Stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning to gange ugentligt.
  • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Vagtstruktur
I medicinsk Afdeling er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Holstebro. Forvagtslaget består af KBU-læger, mellemvagtslaget består af introduktionslæger og læger i første fase af HU-stilling. Bagvagtslaget er dækket af læger i fase 3 og 4 af deres HU-stilling samt af afdelingslæger.

I Holstebro er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Vagtstrukturen i Herning er med døgndækket medicinsk forvagtslag. Der er medicinsk bagvagtslag i tidsrummet kl. 08.00 – 21.00, og fra kl. 21.00 er bagvagtslaget fælles medicinsk/kardiologisk.

Palliativt Team er en del af en fælles regional beredskabsvagt.

For den del af stillingen, hvor funktionen er i Lungemedicinsk Afsnit, er der vagtfrihed.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin med erfaring med palliation.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i begge afdelinger og afdelingsledelserne medvirke til at optimere den palliative indsats i Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ved ansøgning til overlægestilling skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Pia Holland Gjørup tlf. 2343 6053.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest fredag den 25. oktober 2019.

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge palliativ team
Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge i lungemedicin