Overlæge i Intern medicin: Geriatri Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens søger pr. 1. april 2023 eller efter aftale, en overlæge i intern medicin; geriatri.

Dette job er udløbet

Geriatri er en stor og velfungerende del af Medicinsk Afdeling. Vi har et velfungerende sengeafsnit med tilknyttet dagafsnit til geriatriske patienter, hvor tværfaglighed er i fokus for at sikre gode patientforløb. Klinik for Ældresygdomme tilbyder tværfaglig geriatrisk udredning med mulighed for udkørende funktion. På hverdage er der geriatrisk tilsynsfunktion på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, på Hjertemedicinsk Sengeafsnit og i Akutafdelingen, samt efter behov på øvrige afdelinger. Der er telefonisk rådgivningsfunktion for praktiserende læger og andre specialer.

Om stillingen

Vi tilbyder en stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling med følgende ansvarsområder:

 • Selvstændige ledelse af en af de geriatriske funktioner.
 • Sikre høj faglig standard gennem fastlæggelse af faglige retningslinjer og instrukser inden for geriatri og sikre, at disse efterleves.
 • Bidrage løbende til den nødvendige tilpasning gennem den strategiske planlægning inden for det geriatriske område og implementering af nye tiltag på alle relevante niveauer.
 • Skabe sammenhængende geriatriske patientforløb på tværs af organisatoriske grænser ved:
  • Inddragelse af patienter, pårørende og andre eksterne interessenter, fx de faglige organisationer, patientforeninger m.v.
  • Udvikling af partnerskaber med relevante enheder, andre sektorer og samarbejdspartnere.
 • Sikre at geriatriens aktivitets- og kvalitetsmål opfyldes.
 • Tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed.
 • Prioritere uddannelse/læringsmiljø højt
 • Medvirke til at kulturen er præget af tillid, respekt og humor
 • Udøve dialogbaseret ledelse og professionelt samarbejde.
 • Deltage i de funktioner som generelt følger af ansættelse som overlæge ved Medicinsk afdeling.

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager overlægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Se funktionsbeskrivelse her.

 

Kvalifikationer og kompetencer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: Geriatri. Vi søger efter en speciallæge som har:

 • Motivation for at indgå i tæt samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger om videre udvikling af de geriatriske funktioner
 • Erfaring med faldudredning
 • Handlekraft og beslutningsdygtighed
 • Evne til at arbejde struktureret med forbedringstiltag
 • Fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
 • Kendskab til almen praksis og interesse i at fremme det tværsektorielle samarbejde
 • Gode faglige og sociale kompetencer
 • Fokus på uddannelsen af yngre læger og sygeplejersker inden for geriatrien og den brede interne medicin.

Lidt om hospitalet og afdelingen:

Regionshospitalet Horsens er Region Midtjyllands sydligste akuthospital. Hospitalets optagelseområde omfatter Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner.

Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter. Afdelingen har 3 sengeafsnit med i alt 68 sengepladser plus 8 årstidsvarierede sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og der foregår stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, og der er tilknyttet en Dialyseklinik som drives i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Akutte patienter modtages hovedsageligt via Akutafdelingen. De akutte hjertemedicinske patienter modtages dog direkte i Hjertemedicinsk Sengeafsnit.

Undervisningsforpligtelse

Medicinsk Afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 4 i geriatri og 6,5 i almen medicin samt 14 introduktionsstillinger og 4 KBU-læger.  Det påhviler vores nye kolleger at deltage i uddannelsen af disse læger. Herudover undervisning af medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

 

Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller, og der udfyldes skema til faglig bedømmelse.  Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk, ansøgningen og anden dokumentation uploades ligeledes elektronisk.

Ansøgningsfrist: den 13. december 2022

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt den 21. december 2022

 

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til overlæge Anne Dindler tlf.: 78426755 eller til chefsygeplejerske Hanne Gyldenløve tlf.: 78426653.

 

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på https://www.regionshospitalet-horsens.dk/

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.