Overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge i anæstesiologi ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse 1. juli 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen

Vi søger en overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Center for Planlagt Kirurgi er dynamisk og ekspanderende, præget af arbejdsglæde, høj aktivitet og meget stor patienttilfredshed.

Den anæstesiologiske del af Center for Planlagt Kirurgi er organiseret med funktionsledelse indenfor Operation og Dagkirurgi (OD), det perioperative afsnit, smerteklinik, lægebil, intensiv terapi og friklinik.

Det forventes, at den nye overlæge indgår i det daglige kliniske anæstesiologiske arbejde ved Center for Planlagt Kirurgi. Deltagelse i vagtforpligtelse aftales nærmere.

Overlægen vil primært få funktion ved centrets anæstesiafsnit hvor der udføres et meget stort antal ortopædkirurgiske indgreb med udbredt anvendelse af ultralydsvejledt blokadeanlæggelse. Der er struktureret grundig oplæring heri til nyansatte uden denne kompetence.

Der arbejdes aktuelt efter et vagtrul, men der vil være mulighed for at arbejde efter ønskeskema.

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en cheflæge i ortopædkirurgi, en cheflæge i anæstesiologi samt en chefsygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operation af  grå stær, mandlige sterilisationer, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.

Centeret forventer at få status som universitetsklinik indenfor den nærmeste fremtid.

Om anæstesiologien i Center for Planlagt Kirurgi

Center for Planlagt Kirurgi omfatter anæstesiafsnit, intensivafsnit, operationsafdeling, opvågningsafdeling, sterilcentral,  anæstesiambulatorium, smerteklinik, lægebil, ortopædkirurgisk sengeafdeling, en stor ambulatorievirksomhed, ortopædkirurgisk korttidsafsnit samt friklinik.

Vi kan tilbyde et center i fortsat udvikling med prioritering af personlig uddannelse og udvikling. Selvom hospitalet er under forandring, sker det udviklingsorienteret. Der sker udvidelser af aktiviteterne og modernisering på alle områder.

Intensivafsnittet er placeret i helt nye lokaler og har 7 intensivsenge, hvoraf 5 pladser udgør en nyere funktion (NISA). Området er under betydelig udvikling. Der er fuld monitorering på alle pladser. Intensivafsnittet har ca. 700 patienter årligt.

Den store operationsgang har 9 stuer til implantatindgreb og herudover yderligere 4 stuer til andre typer af ortopædkirurgiske indgreb.

Der udføres knapt 12.000 indgreb på operationsgangen årligt, heraf 30% i regional analgesi eller blok. Der udføres primært anæstesi til indgreb indenfor ortopædkirurgi.

Anæstesiafsnittet varetager alle anæstesispecialets funktioner, dvs. anæstesi, intensiv terapi, præhospitalsbehandling, genoplivning og smertebehandling.

Afsnittets aktivitet er stærkt stigende, bl.a. som følge af en stigende aktivitet i forhold til bl.a. rygkirurgi. Vi er aktuelt i en omstrukturering, hvor sigtet er en endnu højere grad af specialisering. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse overfor medicinstuderende.

Afdelingen bruger ultralyd rutinemæssigt, både i forbindelse med blokadeanlæggelse, iv. anlæggelse og som led i behandlingen på intensivafsnittet .Der er etableret et decideret blokrum i tilknytning til operationsgangen samt tilknyttet en række  forskningsprojekter til denne funktion.

Afdelingen har en døgndækket lægebil med gennemsnitligt 7 kørsler pr. døgn. Der vil være mulighed for at arbejde på lægebilen på konsulentbasis.

Afdelingen er i øvrigt kendt for et godt kollegialt miljø og med et velfungerende samarbejde med korte kommandoveje både internt og mellem de kliniske afdelinger.

Hospitalet har et aktivt forskningsmiljø, der understøttes af hospitalsledelsen. Center for Planlagt Kirurgi har en høj forskningsaktivitet på såvel det ortopædkirurgiske område som på det anæstesiologiske område. Afdelingen har tilknyttet en forskningsansvarlig overlæge.

Anæstesiologiskafsnittet varetager alle anæstesispecialets funktioner, dvs. anæstesi, intensiv terapi, præhospitalsbehandling, genoplivning og smertebehandling. Afsnittets aktivitet er stærkt stigende, bl.a. som følge af en stigende aktivitet i forhold til bl.a. rygkirurgi. Vi er aktuelt i en omstrukturering, hvor sigtet er endnu højere grad af specialisering. Afdelingen har uddannelsesforpligtelser overfor medicinstuderende.

Der vil i løbet af de kommende år ske en betydelig modernisering af hospitalets ældste afsnit.

Lægestaben i anæstesiologien består for nuværende af: 1 cheflæge og 15 overlæger. Overlæger ved afdelingen har som udgangspunkt vagtforpligtelse med vagt på tjenestestedet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:

  • Cheflæge Peter Toft på tlf. 7841 6685/2478 9479

Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 26. marts med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13, 2023

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen