Opslag af stillinger som tutorlæge i oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Hermed opslås fire stillinger som tutorlæge inden for oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Videreuddannelsesregion Nord

Som tutorlæge kommer du til at medvirke i speciallægeuddannelsen i oftalmologi, hvor alle uddannelseslæger skal gennemføre seks måneders ansættelse i en speciallægepraksis.

Opbygningen af hoveduddannelse i oftalmologi ser således ud:

Universitetshospital – Speciallægepraksis – Regionshospital/universitetshospital
30 måneder              6 måneder                12 måneder

Formålet med ansættelsesforløbet i speciallægepraksis er, at uddannelseslægerne skal lære om forholdene i speciallægepraksis. Konkret skal uddannelseslægerne opnå kompetence nr. 29 “Kunne varetage de almindeligste funktioner i det lægelige arbejde i en øjenlæge‐klinik” i målbeskrivelsen. Se i øvrigt uddannelsesprogram for uddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Uddannelseslægerne skal arbejde i praksis samtidig med, at de videreuddanner sig. Tutorlægen må derfor påregne tid til supervision og vejledning i det daglige arbejde. Til gengæld får du som tutorlæge yngre lægekolleger, som er opdateret på den seneste teori og behandling inden for faget.

Kontraktperiode
Der indgås ansættelseskontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i.

Kontrakten strækker sig over en periode på fem år fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Kontrakten dækker således praksisansættelserne for hoveduddannelsesforløb, der opslås og besættes i perioden 1. april 2023-31. marts 2028. Det betyder, at uddannelseslægerne vil have ansættelsesforløb i praksis mellem 1. oktober 2025 og 31. marts 2030.

I Videreuddannelsesregion Nord ansættes årligt syv hoveduddannelseslæger i oftalmologi jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Alle hoveduddannelseslæger i oftalmologi skal gennemføre seks måneders ansættelse i speciallægepraksis. Derfor er der årligt brug for syv halvårlige uddannelsespladser i tutorpraksis.

Praksis er ikke garanteret et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, men minimum ét forløb á seks mdr. pr. år. Videreuddannelsessekretariatet tilstræber, så vidt muligt, at praksispladserne besættes med et jævnt flow. Årsager til eventuelle fluktuationer kan eksempelvis være uddannelseslægers orlov til barsel.

Ansøgningen
Der skal indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning om den opslåede tutorstilling og et CV. Ansøgning og tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af, at du virker i en flermandspraksis. Ønsker flere læger i samme praksis at blive tutorlæge, skal I derfor hver især indsende en ansøgning.

Du bedes anføre i ansøgningen, om du 1) ønsker en tutorfunktion med et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, om du 2) ønsker en tutorfunktion med én uddannelseslæge om året, eller om du 3) er indstillet på at kunne modtage en eller to uddannelseslæger om året, alt efter forholdene.

Ansøgningen sendes til Margit.hojbjerg@rm.dk
Ansøgningsfrist er mandag den 15. august 2022.

Bedømmelseskriterier
Der vil I bedømmelsen blive lagt vægt på følgende i ansøgningen:

Generelt:
at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet
at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.

Specifikt:
Kvaliteten af uddannelsesprogram for praksisopholdet: Hvad tilbyder praksis af arbejdstilrettelæggelse, observation, supervision og feedback med henblik på at nå uddannelsesmålene?
Tutorlægens pædagogiske erfaring og uddannelse
Klinisk uddannelse og klinisk erfaring
Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
Tutorlægens forskningsaktivitet

Rammer
Praksiskliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. antal spaltelamper, phoroptor, moderne diagnostisk udstyr, operationsstuefaciliteter).

Der skal være en egnet arbejdsplads med relevant udstyr til lægen i hoveduddannelsesforløb.

Tutorlægekursus
Det er et krav, at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år inden kontrakten træder i kraft 1. oktober 2025. Hvis tutoren ikke kan nå et kursus inden denne dato, så gør opmærksom på det i ansøgning, så der kan aftales nærmere. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for tutorer i specialerne Dermato-Venerologi, Oftalmologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi.

Vurdering af ansøgningen
Såfremt det er praktisk muligt, ønsker specialets postgraduate kliniske lektor Chris Bath Søndergaard at besøge ansøgernes tutorpraksis i forbindelse med bedømmelse af ansøgere. Dette afhænger af antallet af ansøgere, og praktiske og logistiske forhold i øvrigt. Derfor er det muligt, at ansøgerne kontaktes med henblik på at aftale et besøg efter ansøgningsfristens udløb. Besøgene forventes at blive afholdt den 14. eller 22. september 2022.

Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af de uddannelsesansvarlige overlæger på øjenafdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord, en uddannelseslæge i specialet, PKL i specialet og en PKL fra et andet praksisspeciale. Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. Det er forventningen, at Regionerne herefter er klar til at indgå aftale med tutorpraksis i november 2022.

Yderligere information og spørgsmål
Se også Overenskomst om speciallægehjælp under “Protokollat af den 31-03-2011 om tutorlægeordning som ændret ved forhandlingsaftale af 02-10-2017 (§2 stk. 3)” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Carsten Haugaard Kvist i Region Nordjylland, på crk@rn.dk.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen eller tutorfunktionen kan rettes til Trine Kirkegaard Petersen i Videreuddannelsesregion Nord på 2490 8903 eller trkpee@rm.dk.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.