Opslag af stilling som tutorlæge i oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Hermed opslås en stilling som tutorlæge inden for oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Ansøgningsfrist: 27/04/2021 Koncern HR, Sundhedsuddannelse

Som tutorlæge kommer du til at medvirke i speciallægeuddannelsen i oftalmologi, hvor alle uddannelseslæger skal gennemføre seks måneders ansættelse i en speciallægepraksis.

Opbygningen af hoveduddannelse i oftalmologi ser således ud:

Universitetshospital  – Speciallægepraksis – Regions- eller andet universitetshospital
30 måneder                    6 måneder                              12 måneder

Formålet med ansættelsesforløbet i speciallægepraksis er, at uddannelseslægerne skal lære om forholdene i speciallægepraksis. Konkret skal uddannelseslægerne opnå kompetence nr. 29 “Kunne varetage de almindeligste funktioner i det lægelige arbejde i en øjenlæge‐klinik” i målbeskrivelsen. Se i øvrigt uddannelsesprogram for uddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Uddannelseslægerne skal arbejde i praksis samtidig med, at de videreuddanner sig. Tutorlægen må derfor påregne tid til supervision og vejledning i det daglige arbejde. Til gengæld får du som tutorlæge yngre læge-kolleger, som er opdateret på den seneste teori og behandling inden for faget.

Kontraktperiode
Der indgås kontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i.

Kontrakten strækker sig over en periode på fire år fra 1. oktober 2021 til 30. september 2025.

Kontrakten dækker således hoveduddannelsesforløb, der er blevet besat i perioden 1. april 2019 til 30. september 2021. Det betyder, at hoveduddannelseslægerne er planlagt til at have ansættelsesforløb i praksis mellem 1. oktober 2021 og 31. marts 2024.

Kontrakten dækker desuden praksisansættelserne for hoveduddannelsesforløb, der opslås og besættes i perioden 1. oktober 2021-31. marts 2023. Det betyder, at uddannelseslægerne vil have ansættelsesforløb i praksis mellem 1. april 2024 og 30. september 2025.

I Videreuddannelsesregion Nord ansættes årligt syv hoveduddannelseslæger i oftalmologi jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Alle hoveduddannelseslæger i oftalmologi skal gennemføre seks måneders ansættelse i speciallægepraksis. Derfor er der årligt brug for syv halvårlige uddannelsespladser i tutorpraksis.
Praksis er ikke garanteret et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, men minimum ét forløb á seks mdr. pr. år. Videreuddannelsessekretariatet tilstræber, så vidt muligt, at praksispladserne besættes med et jævnt flow. Årsager til eventuelle fluktuationer kan eksempelvis være uddannelseslægers orlov til barsel.

Ansøgningen
Der skal indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning om den opslåede tutorstilling. Ansøgning og tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af at du virker i en flermandsklinik. Ønsker flere læger i samme klinik at blive tutorlæge, skal I derfor hver især indsende en ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via “Søg jobbet”

Du bedes anføre i ansøgningen, om du 1) ønsker en tutorfunktion med et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, om du 2) ønsker en tutorfunktion med én uddannelseslæge om året, eller om du 3) er indstillet på at kunne modtage en eller to uddannelseslæger om året, alt efter forholdene.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 27. april 2021.

Bedømmelseskriterier
Der vil I bedømmelsen blive lagt vægt på følgende i ansøgningen:

Generelt:
at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet
at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.

Specifikt:
Kvaliteten af uddannelsesprogram for praksisopholdet: Hvad tilbyder praksis af arbejdstilrettelæggelse, observation, supervision og feedback med henblik på at nå uddannelsesmålene?
Tutorlægens pædagogiske erfaring og uddannelse
Klinisk uddannelse og klinisk erfaring
Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
Tutorlægens forskningsaktivitet

Rammer
Klinikkens kliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. antal spaltelamper, phoroptor, moderne diagnostisk udstyr, operationsstuefaciliteter).

Der skal være en egnet arbejdsplads med relevant udstyr til lægen i hoveduddannelsesforløb.

Tutorlægekursus
Det er et krav, at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år inden kontrakten træder i kraft, 1. oktober 2021. Hvis tutoren ikke kan nå et kursus inden denne dato, så gør opmærksom på det i ansøgning, så der kan aftales nærmere. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for tutorer i specialerne Dermato-Venerologi, Oftalmologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi.

Vurdering af ansøgningen
Såfremt det er praktisk muligt, ønsker specialets postgraduate kliniske lektor Chris Bath Søndergaard at besøge ansøgernes tutorpraksis i forbindelse med bedømmelse af ansøgere. Dette afhænger af antallet af ansøgere, og praktiske og logistiske forhold i øvrigt. Derfor er det muligt, at ansøgerne kontaktes med henblik på at aftale et besøg efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af de uddannelsesansvarlige overlæger på øjenafdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord, en uddannelseslæge i specialet, PKL i specialet og en PKL fra et andet praksisspeciale. Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. Det er forventningen, at Regionerne herefter er klar til at indgå aftale med tutorpraksis i juni 2021.

Yderligere information og spørgsmål
Se også “Standardaftale for tutorlæger” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Carsten Haugaard Kvist i Region Nordjylland, på crk@rn.dk.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen eller tutorfunktionen kan rettes til Trine Kirkegaard Petersen i Videreuddannelsesregion Nord på 2490 8903 eller trkpee@rm.dk.