Ledende overlæge til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Hospitalsenhed Midt En stilling som ledende overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), er ledig til besættelse fra 1. november 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med interesse og gerne erfaring for at arbejde med rehabilitering i en tværfaglig kontekst. Specialebaggrunden kan f.eks. være neurologi, neurokirurgi, samfundsmedicin eller almen medicin. Evt. andet medicinsk speciale med dokumenteret ledelseserfaring.

Om stillingen

Som ledende overlæge indgår du i en formaliseret funktionsledelse på VCR sammen med ledende terapeut, oversygeplejerske og ledende lægesekretær. Funktionsledelsen varetager i fællesskab den faglige, organisatoriske og økonomiske ledelse af VCR med reference til afdelingsledelsen i Neurologi.

Som ledende overlæge har du overordnet ansvar for patientforløb i sengeafsnittene og klinikken – herunder det lægefaglige ansvar for visitation, vurdering, behandling og udskrivelse/overflytning af patienter og har desuden ansvaret for den daglige ledelse af lægegruppen på VCR foruden socialrådgivere og psykologer.

Du vil have et tæt samarbejde med den kliniske professor for neurorehabilitering på HEM, som varetager forskningsansvaret for Forsknings- og Udviklingsenheden på VCR og Hammel Neurocenter. Den kliniske professor deltager med faste intervaller i funktionsledelsens driftsmøder.

Derudover vil du have et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlig overlæge i Neurologi omkring uddannelsen af præ- og postgraduat læger i uddannelsesstillinger.

Som ledende overlæge repræsenterer du ligeledes VCR udadtil i forhold til samarbejdspartnere, patientforening og medicinske selskaber. Desuden indgår du i Neurologis overlæge- og funktionsledergruppe og er medlem af overlægeforsamlingen på Regionshospitalet Viborg.

Den ledende overlæge referer til afdelingsledelsen i neurologi.

Stillingen som ledende overlæge er vagtfri.

For den rette person, vil der alt efter vedkommendes baggrund, være gode muligheder for at opkvalificere sig til at kunne varetage funktionen. Det gælder både hvad angår de lægefaglige som ledelses- og forskningsmæssige opgaver.

Stillingen opslås i henhold til aftale mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger vedrørende overlæger, der ansættes med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingslederniveauet.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer

Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge og der vil blive lagt vægt på interesse for og erfaring med neurorehabilitering, tværfagligt samarbejde og ledelse.

Der efterspørges en engageret og faglig leder, som kan sætte sig i spidsen for og være en del af et spændende center, der er i fuld gang med at udvikle området i en tværfaglig kontekst. Her er mulighed for at kombinere faglighed med ledelse, forskning og udvikling sammen med et meget dedikeret personale.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR)

VCR har højt specialiseret funktion indenfor neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. VCR har landsdelsfunktion med optagelsesområde fra Vestdanmark (Jylland og Fyn). VCR har forskningsmæssige aktiviteter med henblik på at udvikle og bedre nuværend behandling ved hjælp af nye behandlingsmetoder, og der forskes aktuelt i implementering af neurostimulatorer med lovende resultater. Forsknings- og udviklingsenheden arbejder tæt sammen med forskningsenheden på Hammel Neurocenter under fælles ledelse af professoren i neurorehabilitering.

VCR har 35 rehabiliteringspladser på enestuer i et moderne byggeri. To af de 35 pladser er indrettet som træningslejligheder. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

VCR råder over et varmtvandsbassin og moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet uden for dagstid.

VCR er en del af Neurologi på Hospitalsenhed Midt. Neurologi består desuden af Klassisk Neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Neurologi, Hospitalsenhed Midt

Neurologi har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontroller af patienter med neurologiske lidelser. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Der er 15 neurologiske senge og et stort ambulatorium med akutklinik, dagambulatorium, for- og efterundersøgelsesambulatorium samt tilsynsvirksomhed. Desuden et neurofysiologisk afsnit og neuropsykolog.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. Der er ca. 4.250 ansatte og et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Neurologi, Hospitalsenhed Midt.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Elias Zakharia på tlf. 5170 1431.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d. 5. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 23. juni 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.