Klinisk overlæge søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1, Viborg – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland En stilling som overlæge på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg er ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt knyttet til Sengeafsnit 5 i Viborg.

Dette job er udløbet

Vi søger en klinisk overlæge med interesse for almen børnepsykiatri og med lyst til og flair for at arbejde i et sengeafsnit. Som klinisk overlæge i sengeafsnit 5 vil du skulle indgå i tæt samarbejde med afsnittes 2 afdelingssygeplejersker, samt med overlægen fra afsnittets andet sengeafsnit i Skejby, omkring både den daglige drift, samt udvikling af udrednings- og behandlingstilbuddet for de indlagte børn. Overlægen varetager funktionen som teamleder for sengeafsnittes 3 tilknyttede psykologer.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet er fusioneret i sommeren 2018 og består nu af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende hverdag i et afsnit midt i forandring
 • Mulighed for høj grad af indflydelse på organisering af – og det faglige tilbud i afsnittet
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelse/kurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og det faglige mht. børne- og ungdomspsykiatri
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision

I BUA vægter vi faglig og personlig udvikling højt, hvorfor der er en positiv holdning til at give økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevant faglig leder- og efteruddannel­se.

Ansøgers kvalifikationer

 • Du skal være overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation
 • Du skal være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende
 • Du skal være robust og omstillingsparat

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Funktionsbeskrivelse

Yderligere oplysninger

Ansøgningsfrist: 29. september 2019

Ansættelsessamtale: 23 oktober 2019

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.

Læs mere om BUC herunder funktionsbeskrivelse for overlæger. Hent skema til faglig bedømmelse på centrets hjemmeside www.bua.rm.dk under “Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling/ledige job.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.