Klinisk overlæge til Kriminalforsorgen Syddanmark

Dette job er udløbet

Til fortsat videreudvikling og drift af en ny model for sundhedsbetjening i kriminalforsorgen søges en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til ledelse. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af indsatte i danske fængsler og arresthuse og for at sikre sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Opgaven

Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for driften af en fælles sundhedsenhed for Kriminalforsorgen Syddanmark, hvor sundhedsbetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester udgår fra en hovedklinik i Nyborg Statsfængsel. Formålet er forsat at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Sundhedsenheden har ansvar for medicinhåndtering, lægelig misbrugs- og substitutionsbehandling og lægelig udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og eksternt tilknyttede psykiatere.

Den kliniske overlæge har det overordnede lægefaglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling. Overlægen refererer til områdechefen for resocialisering i Syddanmark.

Den kliniske overlæges hovedopgaver:

  • Sætte retning for det behandlingsrettede arbejde, herunder oversætte og formidle målsætninger for sundhedspleje- og fremme samt for kriminalforsorgen som helhed.
  • Sikre kvaliteten af enhedens opgaveløsning samt at den sundhedsfaglige betjening ligger inden for kriminalforsorgens ramme.
  • Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og koordinering af indsatser på tværs af faggrupper med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb. Herunder ligger der en spændende opgave omkring uddannelse af fængselsbetjente.
  • Personaleledelse af sundhedsenhedens medarbejdere efter nærmere aftale om ansvarsfordeling med den ledende oversygeplejerske.
  • Sikre at sundhedsenheden er kendt som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
  • Etablere og opretholde positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter.
  • Sikre optimal anvendelse af enhedens ressourcer.
  • Deltagelse i enhedens kliniske arbejde efter behov

Personen

Det forudsættes, at den kommende kliniske overlæge har kompetencer og erfaring inden for det almene medicinske område og har relevant klinisk erfaring.

Der søges en klinisk overlæge, der har gode organisatoriske kompetencer, påtager sig lederskab, og som meget gerne må have erfaring med ledelse, herunder forandringsledelse. Det er en fordel med en relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Den kliniske overlæge skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og en åben ledelsesstil præget af imødekommenhed og lydhørhed. Overlægen skal samtidig have gennemslagskraft og formå i kraft af sin faglige og personlige integritet at skabe bred opbakning til forslag og ideer.

Det er nødvendigt, at den kliniske overlæge behersker brugerniveau i relevante IT-systemer og har indsigt i relevante regelsæt og økonomistyring eller har kompetencerne til at erhverve sig den nødvendige viden.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er lønmæssigt indplaceret svarende til løngruppe 1 i rammeaftalen. Der vil herudover blive optaget forhandling om et kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Stillingen rummer gode muligheder for relevant efteruddannelse, deltagelse i konferencer mv.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Kontakt gerne områdechef i Kriminalforsorgen Syddanmark Maibrit Christensen på telefon 72554742.

Ansøgningen

Stillingen søges via knappen ”Søg job”.

Ansøgning, cv, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 8. juli 2022.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.