Introduktionsstilling i Neurologi/Neurorehabilitering ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital og Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt Introduktionsstilling i Neurologi / Neurorehabilitering

Dette job er udløbet

Neurologi ved Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har et samarbejde omkring Neurorehabilitering som neurologisk kerneområde, og der er en kombineret introduktionsstilling ledig med mulighed for at arbejde både med den brede neurologi på Aarhus Universitetshospital og i den specialiserede neurorehabilitering på Universitetsklinikken og Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2022 eller senere efter aftale.

Den halve kombinationsstilling som introduktionslæge ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital 6 mdr.

Neurologi er et spændende speciale med mange forskellige muligheder – fra det super akutte til langvarige kroniske forløb. Afdelingen varetager forløb for patienter med meget forskellige sygdomsbilleder, der spænder lige fra almindelige neurologiske tilstande til sygdomme, der kræver højt specialiserede udredninger og behandlinger. Vi arbejder i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer: Neurovaskulære sygdomme, epilepsi, dissemineret sklerose, neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, demens, smerte, amyotrofisk lateral sklerose, hovedpine og søvn. Som I-læge vil du lære at varetage akutte vurderinger på et bredt udsnit af de hyppigste neurologiske tilstande.

I afdelingen får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af dine neurologiske færdigheder. Vi prioriterer jeres undervisning og uddannelse højt. Afdelingen har et uddannelsesteam med uddannelsesansvarlig overlæge, afdelingens undervisningsansvarlige yngre læge og den uddannelseskoordinerende yngre læge. Teamet står for drift og udvikling af uddannelsestilbuddet i afdelingen. Grundhjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som I har mulighed for i det kliniske arbejde. Der er mulighed for evaluering – ikke kun af kompetencer inden for den medicinske ekspertrolle – men af alle 7 lægeroller. Alle I-læger tilbydes en 360-graders evaluering med efterfølgende facilitatorsamtale. Der ud over er der mange andre uddannelseselementer så som morgenundervisning og caseundervisning 4 gange om ugen, torsdagsklinikker med træning af neurologisk undersøgelse og tankegang ud fra en patient samt kurser i neurologiske emner for introduktionslæger. Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på 4 dage ud over den centrale introduktion på hospitalet. Din individuelle uddannelse i løbet af ansættelsen planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være en af speciallægerne i afdelingen.

Hvis du har forskningsmæssige ambitioner, er der mulighed for at kunne fortsætte med en Ph.D., men primært lægger vi vægt på udvikling af de kliniske kompetencer og uddannelse til selvstændigt at kunne arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter.

I-lægen indgår i todelt tilstedeværelsesvagt.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan det er at være yngre læge i Neurologi, kan du kontakte læge Sigurd Morsby Larsen, som er uddannelseskoordinerende yngre læge på mail: sigula@rm.dk

Den halve kombinationsstilling som introduktionslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter 6 mdr.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har højtspecialiseret funktion for de sværeste tilfælde af erhvervet hjerneskade i Vestdanmark og regionsfunktion på de moderatskadede fra Region Midtjylland. Vi er et udviklingshospital inden for neurorehabilitering med tæt integration af klinik, forskning og uddannelse. Med denne stilling vil vi gerne give basis for styrket speciallægekompetencerne inden for neurorehabiliteringsområdet i det neurologiske speciale.
Neurorehabilitering er et af specialeplanens kerneområder i neurologi og meget bred i lægelig forstand. Du vil i opholdet lære både om de neurologiske funktionsnedsættelser og undersøgelse og udredning, deres behandling og vurdering af effekt. Herudover vil du lære et håndværk og en metode i rehabiliteringsfaget, som vil være nyttig uanset hvordan dit lægelige virke vil forme sig videre. Metodik i at arbejde tværfagligt, målsættende tilgang, afholdelse af tværfaglige konferencer, den inddragende og medbestemmende patient-pårørende tilgang mv. Fokus er på patientens side i “funktion” i højere grad end på “symptom”.

Om stillingen
I I-stillingen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en klinisk stilling, hvor du bliver tilknyttet et bestemt sengeafsnit alle måneder i forløbet. Du får dermed hurtigt både faglige kompetencer i patientgruppen og et kendt arbejdsmiljø at være en del af. Du vil være makker til afsnittets overlæge, hvor I vil være i løbende sparring med hinanden omkring patienternes behandling og forløb. Der er derfor dagligt gode muligheder for sidemandsoplæring, feedback og supervision i tillæg til den formaliserede undervisning. Der er mulighed for evaluering af alle 7 lægeroller. Ud over den neurologiske diagnose har mange patienter en række comorbiditeter, som vi behandler under indlæggelsen her. Du får derfor et bredt indblik i den multimorbide patients behov og udfordringer.  I dette arbejde vil du have et tæt samarbejde med dine lægekolleger her i huset, som kommer med flere specialebaggrunde. Vi er 15 læger med følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin.
Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, jævnlige patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne og indblik i lægelig ledelse i et afsnit. Dagarbejdet er organiseret med ansvar for bestemte patientforløb, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet. Alle afsnit har en triadeledelse bestående af en speciallæge, afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.
Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og vi udvikler i øjeblikket stærkt på klinisk anvendelse af populationsdata og effektmål for vores patienter. Alt efter interesse vil du have gode muligheder for at se, hvordan vi arbejder med det og få vejledning i videre muligheder, hvis du får interesse for at være mere med i forskning-udviklingsarbejdet. Vi har løbende omkring 10 Ph.D.-forløb, så sig til, hvis du har forskningsinteresse.
Stillingen er knyttet til matriklen i Hammel og er vagtfri.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive.
Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocenteret er faglig ansvarlig for 51 højtspecialiserede i Hammel, 5½ i Silkeborg, 27 regionsfunktions senge i Skive, 13 regionsfunktionssenge i Lemvig og 22 regionsfunktion i Hammel, i alt 118 senge og 10 afsnit, som tilhører 4 subspecialiserede fagområder: tidlig neurorehabilitering, kognitiv neurorehabilitering, sensomotorisk neurorehabilitering, børne-unge neurorehabilitering.

Neurocenteret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 Ph.D.-studerende. Endeligt er der en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.

Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker i Region Midtjylland 6 mdr. på Aarhus Universitetshospital, Neurologi og 6 mdr. ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er 37 timer/uge begge steder. Stillingsnr.: 6620-15-20-i-10

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Ledende overlæge Trine Tandrup, Neurologi, Aarhus Universitetshospital,
tlf. 7845 4240.
Ledende overlæge Kåre Severinsen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, tlf. 2026 9596.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningen skal være os i hænde senest 27.01.22.
Samtaler afholdes d. 07.02.22.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.