Introduktionsreservelæger, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (samfundsmedicin) – Aarhusafsnittet, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland To 1-årige introduktionsstillinger i samfundsmedicin er ledige til besættelse ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Aarhus, Hospitalsenheden Vest, pr. 1. september 2021 eller snarest derefter, med hovedansættelsessted i afdelingens afsnit i Regionshuset Aarhus.

Dette job er udløbet

Det lægelige arbejde består i sundhedsfaglig rådgivning i kommunale beskæftigelsesforvaltninger, jobcentre og revalideringscentre, samt i ambulant undersøgelse og behandling af borgere med nedsat arbejdsevne. Arbejdsområdet for læger med ansættelse i Aarhus-afsnittet er primært den østlige del af regionen, så der må forventes nogen kørsel i arbejdstiden. Der betales kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i tjenestestedet efter regionens regler.

I forbindelse med reformer på førtidspensions- og fleksjobområdet samt sygedagpengeområdet, er det blevet en af afdelingens hovedopgaver at varetage funktionen som sundhedskoordinator i de kommunale tværfaglige rehabiliteringsteam i alle regionens 19 kommuner. Et andet element i reformerne som afdelingen gennem sin kliniske funktion også skal varetage, er udredning og afklaring af funktionsevnen hos borgere med særlig komplekse helbredsproblemer.
Denne del af den kliniske funktion minder i alle væsentlige træk om det eksisterende særlige tværfaglige afklaringstilbud, som afdelingen har mange års erfaring med. Borgere henvises afhængig af bopælsadresse til undersøgelse enten i Århus-afsnittet eller Herning-afsnittet.

Desuden varetager afdelingen for det regionale abortsamråd den kliniske vurdering i de socialmedicinsk begrundede ansøgninger om senabort.
Der er således tale om såvel kliniske opgaver, som forvaltningsmedicinske opgaver uden klientkontakt.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har kontakt med borgere, der ofte er i en belastet situation. I afdelingen arbejdes ud fra et bio-psyko-socialt sygdomsbegreb og funktionsevnebegrebet med en forståelse af, at borgeren har det bedst, hvis der er balance mellem individets ressourcer og omgivelsernes krav.
I afdelingen er der speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin, psykologer, socialkonsulenter, jurist og sekretærer, i alt 65 personer.

Vi har obligatorisk faglig supervision ud over det uddannelsesprogram, der hører til introduktionsstillingen.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har en fælles ugentlig mødedag som udover kliniske opgaver er forbeholdt uddannelse og vejledning, supervision og gensidig information. Møderne alternerer mellem afsnittene i Aarhus og Herning.

Der er i afdelingen et inspirerende fagligt miljø og der er udarbejdet en samarbejdsaftale med DEFACTUM, Forsknings-Udviklingsfunktionen i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på MarselisborgCentret, som skal skabe rammer for forskningsmuligheder i afdelingen. I forbindelse med et stort nationalt projekt “Aktiv Patientstøtte” er vestenheden i projektet i Region Midtjylland, blevet tilknyttet KSR. Der ansat en ledende sygeplejerske og 9 sygeplejersker i projektet som foreløbig løber resten af 2020. Den nyetablerede regionsklinik i Almen Medicin i Lemvig er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i KSR. I klinikken er ansat et personale på 10 medarbejdere, heraf 6 almen mediciske speciallæger.
Afdelingen deltager i et nationalt forskningsprojekt om en tidlig og integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats overfor sygemeldte borgere med lettere psykisk sygdom, det sker i samarbejde med Århus Kommune.

Stillingen henvender sig til læger med interesse for eller uddannelse inden for alle specialer, idet man ved ansættelse i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering får mulighed for en tættere kontakt til syge mennesker end normalt i lægearbejdet. Der er mulighed for at stifte bekendtskab med alle de forhold, der har betydning for forskellig reaktion på sygdom.
Yderligere får du et klart indtryk af socialsektorens muligheder for at hjælpe disse mennesker, hhv. vigtigheden af dialogen med sundhedssektoren. Erfaringen er, at en ansættelse i afdelingen netop på dette område har stor betydning for lægens senere kliniske praksis.
Alt i alt er det en inspirerende afdeling med et varieret og spændende arbejde.

Afdelingen er uddannelsesmæssigt normeret til 5 introduktionsstillinger og 2 hoveduddannelsesstillinger og Sundhedsstyrelsens inspektorer kvitterede på deres seneste besøg med flotte roser til afdelingens uddannelsesmiljø.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og stillingen er vagtfri. Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Du kan søge jobbet ved at trykke “Søg job”. Vedhæft ansøgning og CV.
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d. 20. juni 2021.
Samtaler forventes afholdt fredag den 2. juli 2021.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, tlf.: 7843 5070, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk , uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Rubak,
tlf.: 7843 5072, e-mail: dorte.rubak@vest.rm.dk eller TR for yngre læger afdelingslæge Janne Sørensen tlf.: 7843 5050 e-mail: janne.s@vest.rm.dk

Regionshospitalet Gødstrup er under opførsel, og i september/oktober 2021 samler Hospitalsenheden Vest sine nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.