Brænder du for det akutte præhospitale område? Vil du være i front, når det gælder uddannelse og kvalitetsudvikling af ambulancepersonalet? Er du speciallæge med præhospital erfaring? Så har vi jobbet og udviklingsmulighederne til dig!

Dette job er udløbet

Præhospitalet og ambulanceområdet
Præhospitalet er den driftsorganisation, der har ansvaret for det akutte, præhospitale område i Region Midtjylland: ambulancetjenesten, akutlægebiler, AMK-vagtcentralen, liggende sygetransport og sundhedsberedskabet. Den landsækkende akutlægehelikopterordning drives ligeledes fra Region Midtjylland.

I løbet af 2021 hjemtager regionen samlet set 60% af ambulancedriften, mens de resterende 40% drives af Falck og Samsø Redningskorps. Samtidig hjemtager Præhospitalet den årlige efteruddannelse af alle ambulancepersonaler i regionen – uanset om de er privat eller regionalt ansatte – samt det delegerende lægeansvar for hele ambulancetjenesten.

Præhospitalet er således en organisation i rivende udvikling, hvor kulturen er præget af pionerånd og af, at alle vil levere præhospital indsats af højeste kvalitet.

Overlæge med ansvar for uddannelse
Du vil som overlæge med ansvar for uddannelse af ambulancepersonale få ansvaret for den årlige efteruddannelse af både de private og regionale ambulancepersonaler. Endvidere vil du skulle samarbejde med overlægen med ansvar for uddannelse af akutlægebilslæger omkring uddannelsesaktiviteter på tværs af ambulancetjenesten og akutlægebilerne.

Uddannelsesaktiviteterne planlægges i tæt samarbejde med bl.a. den ledende overlæge i afdelingen for ambulancer og akutlægebiler.

Herudover vil du skulle indgå i varetagelsen af de lægefaglige opgaver i enheden vedrørende kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i ambulancetjenesten, herunder bidrage til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af ambulancetjenestens sundhedsfaglige retningslinjer og behandlingen af utilsigtede hændelser og patientklager.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med den delegerende overlæge, som har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige aktivitet, der udføres af ambulancepersonalet, og i naturlig forlængelse heraf for kvalitetssikring og -udvikling af personalets kompetencer. Den delegerende overlæge bliver din nærmeste leder.

Vi ser ind i en ny stor og spændende opgave, som du i høj grad vil kunne få lov til at sætte dit præg på.

Der er som udgangspunkt tale om en stilling på 37 timer pr. uge, men med mulighed for, at stillingen i stedet oprettes som en delestilling (min. 50%) i kombination med nuværende kliniske ansættelse på et af Region Midtjyllands hospitaler. Kombinationen med en klinisk ansættelse vægtes i denne sammenhæng positivt, idet det giver mulighed for opretholdelse af lægefagligheden og de kliniske kompetencer, til gavn for funktionen som overlæge med ansvar for uddannelse.

Uddannelses- og Kvalitetsenhed
Til at understøtte arbejdet med delegation og efteruddannelse er der etableret en Uddannelses- og Kvalitetsenhed for de kørende beredskaber.

Den daglige ledelse af enheden består af en ambulancefaglig funktionsleder og en administrativ funktionsleder. Enheden består derudover af ambulancefaglige vejledere, den delegerende overlæge og 1-2 læger i brøkansættelser, en sekretær, en e-læringskonsulent og en kvalitetskoordinator. Der vil således i enheden være kompetencer og ressourcer til at understøtte de mange forskelligartede aktiviteter, der vedrører denne stilling.

Uddannelses- og Kvalitetsenheden er under etablering, hvormed den første store opgave vil være at bidrage til opbygningen af enheden og udarbejde koncept og plan for den årlige efteruddannelse af ambulancepersonale og akutlægebilslæger i samarbejde med den daglige ledelse, den delegerende overlæge og den ledende overlæge af ambulancer og akutlægebiler. Vi har ambitioner om en betydelig høj grad af samtræning og fælles uddannelse blandt ambulancepersonale og akutlægebilslæger mhp. at fremme samarbejdet og en fælles kampånd blandt disse faggrupper.

Om dig
Stillingen ønskes besat af en speciallæge, gerne med præhospital erfaring.

Det er helt centralt, at du brænder for at styrke den faglige udvikling af ambulancepersonale og akutlægebilslæger gennem den årlige efteruddannelse og med udgangspunkt i evidensbaseret praksis.

Du skal kunne begå dig i en stilling med højt opgaveflow og mange samarbejdsflader, både internt og eksternt.

Som overlæge med ansvar for uddannelse skal du kunne tage ansvar og være drivkraft for et udviklende læringsmiljø og efteruddannelse af ambulancepersonalet, så det sikres, at de er klædt på til, når det virkelig gælder.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse som speciallæge og gerne præhospital erfaring
 • er klinisk aktiv og ønsker at udvikle dine faglige kompetencer
 • har interesse for og bred erfaring med uddannelse – gerne fra en præhospital kontekst
 • har erfaring med implementering, kvalitetsudvikling og patientsikkerhedsarbejde
 • er dygtig til at skabe holdånd og samarbejdsrelationer på tværs af alle lag
 • er en god kommunikator og kan videreformidle den komplekse faglige dialog til andre faggrupper og til lægmand
 • har fremragende evner for samarbejde med forskellige faggrupper, kulturer og traditioner inden for beredskab og det præhospitale område – også i akutte og pressede situationer
 • har god organisationsforståelse og trives i en politisk styret organisation
 • er innovativ og har erfaring med projekter inden for akutområdet.

Vi kan tilbyde:

 • en interessant og krævende stilling med mulighed for stor indflydelse
 • mulighed for at indgå i regionale og nationale udviklingstiltag præhospitalt
 • relevant efteruddannelse
 • uddannelse i relevante akutmedicinske kurser, bl.a. ATLS, PHTLS, STAR, ISL-SUND og strategisk beredskabsledelse
 • mulighed for at indgå i forskningsprojekter på det præhospitale og akutmedicinske område
 • ambitiøse kollegaer og samarbejdsflader på tværs af fagligheder og organisatoriske niveauer.

Overlægens ansvar og opgaver:

 • at være ansvarlig for planlægning og afvikling af den årlige efteruddannelse af ambulancepersonale
 • at samarbejde med overlægen med ansvar for uddannelse af akutlægebilslæger omkring uddannelsesaktiviteter på tværs af ambulancetjenesten og akutlægebilerne
 • at indgå i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i ambulancetjenesten, herunder bidrage til analyser og læring af UTH’er og patientklager
 • at indgå i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af ambulancetjenestens sundhedsfaglige retningslinjer
 • at varetage diverse lægefaglige ad hoc opgaver i enheden
 • at bidrage til den samlede præhospitale udvikling og agere link mellem forskning og uddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet. Stillingen er organisatorisk placeret i Uddannelses- og Kvalitetsenheden med reference til den delegerende overlæge.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.
Der er som udgangspunkt tale om en stilling på 37 timer pr uge, men med mulighed for at stillingen i stedet oprettes som en delestilling (min 50%) i kombination med nuværende klinisk ansættelse på et af Region Midtjyllands hospitaler.

Du får kontor i Århus i Præhospitalets lokaler på Olof Palmes Allé 34, 8200 Århus N.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af speciallægens syv roller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Begge dele kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside www.regionmidtjylland.dk under Om os – Organisation – Koncern HR – Ansættelses- og lønforhold – Rekruttering og ansættelse – Ansættelse af speciallæger

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til delegerende overlæge Hans Brødløs på 40 73 90 61 eller på mail Hans.Kristian.Sangill.Broedloes@viborg.rm.dk.
Du kan læse mere om Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk

Samtaler finder sted den 15. juni og 24. juni 2021 i Aarhus. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde må forvente at gennemgå et testforløb inden 2. samtale.
Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning/Søg jobbet” i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2021.
Opstart den 15. august 2021 eller hurtigst muligt.