Bliv praktiserende læge i 6600 Vejen by Der genudmøntes 1. stk. 0-ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i 6600 Vejen by. Der er ikke tilknyttet patienter til ydernummeret.

Ansøgningsfrist: 24/02/2023 Egen praksis Vejen

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.
Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret skal overtages og aktiveres senest den 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Der kan ansøges om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering, hvis der er forhold der kan begrunde dette. Udgangspunktet er at ydernummeret skal overtages og aktiveres 1. juni 2023.

Fristen for at byde og eventuelt indgive en ansøgning om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering er fastsat til fredag den 24. februar 2023 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler onsdag den 1. marts 2023 efter kl. 13.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris for ydernummeret, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne, vil regionen forelægge ansøgningen samt et referat af samtalerne for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som vil træffe beslutning om, hvilke ansøgere, ydernummeret skal tildeles.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret, beror på en samlet vurdering af ansøgerne i henhold til deres afgivne prisbud, deres tilkendegivne opfyldelse af kvalitetskriterierne samt det samlede indtryk af budgivers egnethed under samtalen.

Denne vurdering og afvejning kan betyde, at der ikke vælges den kandidat, der har afgivet det højeste bud på ydernummeret, hvis opfyldelsen af andre kriterier tilsiger, at en anden kandidat bør vælges.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Budblanket og ansøgningsskema
Afgiv dit/jeres bud senest fredag den 24. februar 2023 kl. 10.00 på budblanketten – jf. bilag 1 ledsaget af ansøgningsskemaet, jf. bilag 2.

Samtaler
Samtaler afholdes onsdag den 1. marts 2023 efter kl. 13.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.
Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Jannie Kramer, Praksisafdelingen, Region Syddanmark på jannie.kramer@rsyd.dk eller på telefon: 24965517.