Barselsvikar for reservelæge til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg En stilling som barselsvikar for reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 til 31. juli 2020 Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Nedsat tid er en mulighed.

Dette job er udløbet

Lægegruppen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er kendetegnet ved et kollegialt sammenhold, en sund humor og et godt arbejdsmiljø. I gruppen er flere lægefaglige specialer repræsenteret – det ser vi som en ubetinget styrke, som vi dagligt gør brug af. En rygmarvsskade ledsages oftest af anden ko-morbiditet, som skal håndteres i takt med den øvrige rehabilitering, som lægen også er ansvarlig for.
Det kalder på en bred lægefaglig viden og en nysgerrig omhu – og på lægekolleger, der deler viden og erfaringer med hinanden. Det gør vi hver dag, og vi keder os aldrig!

Som vikar for reservelæge i VCR arbejder du både monofagligt og tværfagligt. En vigtig opgave den omhyggelige journaloptagelse, som er fundamentet for patientens rehabiliteringsforløb i centeret. Denne, såvel som andre opgaver, løses i tæt samarbejde med plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Rehabilitering af rygmarvsskadede patienter tager tid, så du skal kunne holde til, at de gode resultater vi opnår på VCR, udspilles på den lange bane.
Trives du med lange patientforløb og tværfagligt samarbejde, har du nu chancen for, at vores fælles små mirakler også kan blive en del af din hverdag.

Om stillingen:
Vi søger en vikar for reservelæge der:

 • Der har ret til selvstændigt virke. Du må gerne have gennemført introduktionsstilling i et for VCR relevant speciale: neurologi, almen medicin, samfundsmedicin, neuro– eller ortopædkirurgi.
 • Er engageret og interesseret i, at arbejde med neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 • Kan arbejde med patienten i centrum og med involvering af pårørende
 • Har lyst, evne og faglighed til at håndtere lange og komplekse patientforløb
 • Besidder gode samarbejds- og kommunikations evner.
 • Har flair for at arbejde med og deltage i kvalitetsarbejde
 • Er selvstændig og i stand til at strukturere og prioritere egne opgaver

Vi tilbyder

 • En vagtfri stilling. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet 08.00-15.30. Nedsat tid er en mulighed.
 • Grundig tværfaglig introduktion til arbejdet som læge i et højtspecialiseret rehabiliteringscenterfor rygmarvsskadede patienter.
 • Gode kollegaer. Som lægevikar Vestdansk Center for rygmarvsskade vil du til daglig indgå i en lægegruppe på 5 personer.
 • Godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed. Vi arbejder målbevidst med evidensbaseret rehabilitering.
 • En varieret arbejdsdag, med engagerede og kompetente kollegaer, som brænder for vores afdeling.

Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser – alle enestuer med eget bad og toilet. To af de 35 pladser er træningslejligheder, hvor patienter sidst i deres forløb træner de sidste færdigheder inden udskrivelse. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade råder over et varmtvandsbassin, moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og et caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet udenfor dagtiden.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg. Neurologi består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Klassisk Neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Overlæge Rikke Middelhede Hansen, tlf. 7844 6167
Ledende overlæge Lene Rosendahl, tlf. 7844 6002.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag den 13. september 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet torsdag den 29. september 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.