Afdelingslæge til sengeafsnit S7, AUH Psykiatrien, Skejby En stilling som afdelingslæge ved sengeafsnit S7, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.

Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit 7
Sengeafsnit 7 er et skærmet afsnit med 24 senge. Afsnittet har deltaget i projekt bæltefrit afsnit og arbejder fortsat intensivt med nedbringelse af tvang. Det er et afsnit der kan lide at gå nye veje og afprøve nye tiltag. Der arbejdes tværfagligt med fokus på gode patientforløb.
I afsnittet er der ansat en overlæge og en afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt en sekretær. Der er endvidere tilknyttet læger i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb.

Afdelingslægen
deltager i udredningsopgaver og forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet. Afdelingslægen samarbejder med funktionsledelsen om den faglige udvikling i enheden. Afdelingslægen varetager undervisnings- og supervisionsopgaver samt opgaver indenfor kvalitetssikring og forskning. Der kan lejlighedsvist være opgaver på tværs af flere enheder i Afdeling for Psykoser.

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i afsnittet og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Afdelingslægen indgår i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.

Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og

  • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
  • have erfaring med og evner for faglig ledelse
  • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
  • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
  • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • have interesse for eller erfaring med psykoedukative forløb
  • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
  • have personlig integritet og evne til empati og refleksion.

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Sara Skak Pedersen tlf. 78471610 eller ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1610.

Sidste frist for ansøgning er den 20. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. februar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.