Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 2, AUH Psykiatrien En stilling som afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik 2, Afdeling for Psykoser ønskes besat 01.11.2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.

Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.
Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om Psykiatrisk Klinik 2
OPUS – Klinik for Skizofreni tilbyder pakkeforløb for incident skizofreni. Team for Dobbeltdiagnoser udreder patienter med svært misbrug og alvorligt psykopatologi. ADHD teamet varetager behandlingen af ADHD i pakkeforløb for de patienter, som opfylder kriterier for henvisning til behandling i regionspsykiatrien.
Afdelingslægestillingen vil være primært forankret i ADHD teamet, og der vil være opgaver i de to øvrige teams, idet vi hjælper hinanden på tværs.
Vi kan tilbyde
Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, muligheder for tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen.

Afdelingslægen vil bl.a.:

 • deltage i udredningsopgaver og forestå, koordinere og deltage i behandlingsarbejdet.
 • samarbejde med funktionsledelsen om den faglige udvikling i enheden.
 • varetage undervisnings- og supervisionsopgaver samt opgaver indenfor kvalitetssikring, udvikling og forskning.
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afdeling for Psykoser i øvrigt.

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Psykiatrisk Klinik 2 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.

Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:

 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have interesse for eller erfaring med psykoedukative forløb
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion
 • have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger

Vi vægter psykoterapeutisk interesse eller uddannelse.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Se stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Psykiatrisk Klinik 2

Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og YL.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Charlotte Emborg, tlf. 21128253 eller ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1610.

Sidste frist for ansøgning er den 26. marts 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale