Afdelingslæge til Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens Vi har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet
Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder en stilling inden for klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling, som vægter et godt arbejdsklima med meget engagerede medarbejdere. Vi er nytænkende i vores tilgang til organisering af arbejdet, hvilket har resulteret i et særdeles godt samarbejde både internt og eksternt med andre afdelinger. Vi prioriterer høj faglighed, uddannelse og forskning og vi indgår i dialog om muligheder for nye tiltag og projekter.Hvad leder vi efter?
Vi søger en afdelingslæge, der skal kunne varetage samtlige funktioner i afdelingen. Dine opgaver i dagtid vil primært være tilknyttet til operationsafsnittene. Da en stor del af operationsafsnittenes indgreb gennemføres vha. ultralydsvejledt blokadeanlæggelse er erfaring hermed en forudsætning og formaliseret uddannelse en fordel.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser.
Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vores afdeling
På nuværende tidspunkt har vi i afdelingen en ledende overlæge, 22 speciallæger, 5
introduktionslæger og 3 læger i hoveduddannelsesforløb.
Intensivafsnittet har 8 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Der er faste overlæger tilknyttet afsnittet i det daglige og i dagtid, i weekender og søn- og helligdage. Intensiv er i marts måned flyttet i helt nye lokaler. Ligeledes er dele af operationsgangen flyttet i nye lokaler samtidig med, at vi den 1. april 2019 åbnede et nyt perioperativt afsnit: “Operation og Opvågning”, hvor patienter der kan udskrives inden for 24 timer, elektive og akutte, forbliver i afsnittet indtil udskrivelse.

Anæstesi- og operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue og ECT-behandling.

Vores dagkirurgiske center er en af Danmarks største dagkirurgiske afdelinger og er placeret i moderne lokaler med nyeste teknologi og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører desuden Danmarks største endoskopicenter. Afdelingen omfatter desuden en enhed for lindrende behandling.

Vi har en døgndækket akutbil bemandet med speciallæger tilknyttet afdelingen. Udenfor normal dagarbejdstid dækkes denne funktion på konsulentbasis.

Speciallæger i anæstesi forventes at deltage i Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Deltagelsen kan ske indenfor afdelingens arbejds- og vagttilrettelæggelse eller via frivillig deltagelse.

Den frivillige konsulenttilknytning honoreres efter ‘Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland’. Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, din leder og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn. Omfanget af arbejde ved det præhospitale beredskab vil over tid kunne variere afhængig af antallet af læger, der deltager via den frivillige konsulenttilknytning. Der vil til stillingen kunne være knyttet udetjeneste ved Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Antallet af udetjenester vil over tid kunne variere i forhold til omfang og sted, og det vil fremgå særskilt af din stillingsbeskrivelse, hvis du er omfattet heraf.

Hvordan fordeles vagterne?
Der er tilstedeværelsesvagt af speciallæge alle dage samt introduktionslæger i forvagt. Vi har en senvagt/delevagt tilknyttet operationsafsnittet, hvor yderligere en speciallæge har vagt til kl. 18:00 på alle hverdage. Der arbejdes efter rulleskema med høj grad af fleksibilitet.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen tlf. 29 21 42 69, hvor funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfrist d. 20. maj 2019 og samtaler forventes afholdt d. 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.