Afdelingslæge søges til neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ledig til besættelse fra 1. december 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik der varetager neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Vi er et fagligt udviklingshospital og kompetencecenter der arbejder med individuelt tilrettelagte patientforløb ud fra en bio-psyko-social-sygdomsmodel (ICF) og i tværfaglige teams omkring patienten. De lægefaglige opgaver dækker et bredt lægeligt felt med tæt samarbejde mellem læger fra flere specialeområder, hvilket afspejler den generelle tværfaglige tilgang til komplekse og lange patientforløb.

Om stillingen
Vi søger en speciallæge der enten allerede har erfaring inden for det neurorehabiliterende felt eller har en neurofaglig baggrund med interesse for at fordybe sig i neurorehabiliteringen på højeste specialiseringsniveau. Dette indebærer ligeledes en interesse for at udvikle de lægefaglige dimensioner af det neurorehabiliterende fagfelt nationalt og internationalt.

Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.
Der vil være et betydeligt introduktionsprogram med undervisning, selvstudie, mentoropfølgning og kurser.

RHN er en universitetsklinik og der tilstræbes i alt hvad vi gør et tæt samarbejde mellem det klinisk arbejdende personale og husets forskningsaktive personale, ligesom det understøttes at klinisk arbejdende personale deltager i og bidrager til aktive interne forskningsprojekter eller evt. selv er aktive med forskning.

Dagarbejdet består af stuegang og almindelig klinisk arbejde, tværfaglige konferencer, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Lægerne på RHN har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut og indgår som hovedregel i afsnittets triadeledelse.

Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på / justering af behandling.
Ansøgeren skal forvente med tiden at indgå i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (med 30 minutters tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Afdelingslægen forventes ikke at indgå i vagt før den nødvendige erfaring er opnået, hvilket afhænger af ansøgerens kompetencer og tidligere erfaring.

Lægegruppen består af 15 speciallæger (13 i Hammel, 2 i Skive og 1 i Lemvig) med følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin foruden en række yngre læger under uddannelse i forskellige stillingskategorier. Det tætte interdisciplinære samarbejde mellem lægerne er en naturlig og nødvendig del af arbejdet.

Kompetencer

  • Erfaring indenfor rehabilitering eller med neurofaglig baggrund.
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og organisatorisk evne til at lede forløbet.
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle. Det fordrer evne til at sætte sig i målgruppens sted og samtale i den kontekst.
  • Udviklingsorienteret i et specialeområde under rivende udvikling.
  • Ansvarlig, selvstændig, ordentlig og professionel i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive, Silkeborg og Lemvig.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børneungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel; 27 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig. Neurocentret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 10 afsnit. Herudover har neurocentret tilknyttet 6½ seng på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering.

Hospitalet er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitetshospital. Endeligt en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Kåre Severinsen på tlf. 2026 9596 / 7841 9001

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 24. oktober 2021 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Samtaler forventes afholdt den 28. oktober 2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.