Afdelingslæge / overlæge til Socialmedicinsk Ambulatorium (Klinisk Funktion) Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vi søger speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin eller almen medicin med socialmedicinsk interesse, da vi har 2 stillinger ledige til besættelse som afdelingslæge eller overlæge, pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

Hvem er vi?
Socialmedicinsk Ambulatorium (Klinisk Funktion) er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, og blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions- fleksjob- og sygedagpengeområdet. Kerneopgaven er at vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde, herunder at komme med anbefalinger, der kan understøtte en arbejdstilknytning.

Klinisk Funktion yder sundhedsfaglig rådgivning (Sundhedskoordinator-funktion) i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ses borgere med komplekse problemstillinger til socialmedicinske helbredsvurderinger efter henvisning fra kommunerne.

Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden tilknyttet et professorat, hvorfor forskningsaktiviteter er en naturlig del af dagligdagen.

Hvad laver vi?
I Klinisk Funktion skaber vi et overblik over patientens helbredsmæssige, sociale og psykiske forhold, med henblik på at vurdere funktionsevnen. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på – i samarbejde med kommunerne – at øge patientens muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette foregår dels ved samtaler og undersøgelser af patienter i afdelingen og dels i en rådgivende udefunktion som Sundhedskoordinator.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en arbejdsplads beliggende selvstændigt på Holbæk Sygehus tæt på Holbæk Station. Vi er 22 speciallæger ansat indenfor arbejdsmedicin, samfundsmedicin og almen medicin, og her er ca. 10 uddannelseslæger tilknyttet løbende.

Vi har en dejlig arbejdsplads med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriter uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot nyistandsat bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og –opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode vil have mulighed for hjemmearbejdstid og at arbejde i toget. Vi aftaler nærmere om din arbejdstilrettelæggelse. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Hvem er du?
Du er speciallæge i samfundsmedicin, arbejdsmedicin eller almen medicin, som med dine kvalifikationer og engagement vil bidrage til at styrke og videreudvikle den socialmedicinske enhed. Vi forventer, at du er god til at samarbejde, kan arbejde tværfagligt og har gode kommunikationsevner, mundtligt som skriftligt.

Vi lægger vægt på bred klinisk erfaring, gerne med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse. Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidig være engageret i afdelingen. Interesse i at bidrage til uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og anden vidensdeling er en fordel.

Ansøgning
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, da Region Sjælland anvender disse i den faglige bedømmelse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer. Stillingen indebærer som nævnt udefunktion og det aftales undervejs hvilke kommuner, du skal tilknyttes.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse som overlæge forudsætter opfyldelse af kravene i den faglige bedømmelse som overlæge, jf. de 7 lægeroller, og herunder minimum 5 års ansættelse som speciallæge, alternativt dispensation for denne regel, jf. retningslinjer fra Region Sjælland.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Ledende overlæge Ann Lyngberg, alyng@regionsjaelland.dk
Uddannelsesansvarlig overlæge Henrik Torp Greiffenberg, htg@regionsjaelland.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Ulla Forslund Eriksen ufe@regionsjaelland.dk

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf. 5948 9850

Ansøgningsfrist 17.06.19 kl. 9.00

Samtaler 20.06.19

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus, og varetager denne funktion for ca. 200.000 ud af regionens ca. 820.000 borgere.

Sygehuset omfatter følgende specialer: arbejdsmedicin, samfundsmedicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin der inkluderer lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri, neurologi/apoplektologi og reumatologi, samt fysio-/ergoterapi. Herudover findes en anæstesiologisk afdeling med intensiv terapiafsnit og smerteklinik, en radiologisk afdeling inkl. CT- og MR-scanning samt ultralydsdiagnostik, herforuden tværfaglige specialer som klinisk biokemi og klinisk fysiologi.

Langt de fleste akutte patienter får deres indledende udredning og behandling i sygehusets Akutafdeling, der har selvstændig lægestab.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på: www.regionsjaelland.dk