Afdelingslæge i intern medicin: Nefrologi Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Stillingen som afdelingslæge i intern medicin: nefrologi ved Hospitalsenheden Vest med tjeneste indtil videre ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, heraf er de 16 nyremedicinske senge samt dialyseafsnit med 33 pladser. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.

Det nefrologiske område udgøres af Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, der omfatter Medicinsk Forskning, Nyremedicinsk Dagafsnit, Dialyseafsnit og Sengeafsnit M3. Til forskningsafsnittet er tilknyttet bioanalytikere, projektsygeplejersker, PhD-studerende og seniorforskere.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Afdelingslægens funktion
Vi søger en speciallæge med veldokumenteret og solid forskningserfaring, og hvor det ønskes, at speciallægen deltager i forskningsafsnittets arbejde. Ansøger skal gerne have indsigt i GCP regler og korrekt håndtering af forskningsdata i henhold til gældende lovgivning.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2020.

I den kliniske del forventes ansøger at indgå i afdelingens bemanding af speciallæger med faste arbejdsopgaver i Nyremedicinsk Dagafsnit, Dialyseafsnit og Sengeafsnit M3. Afdelingen benytter faste kontaktlægerelationer i både Nyremedicinsk Dagsnit og Dialyseafsnittet. Periodemæssig tilknytning til tilgrænsende specialer kan være nødvendigt. Specielt ansvar for særlige emneområder kan forventes.

Ansøger forventes at deltage i undervisningsopgaver på alle niveauer.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer
At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger, og deltagelse i forskning forventes ligeledes at indgå som en væsentlig del af arbejdet. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler.

Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag i en afdeling, som er i gang med et generationsskifte. Det betyder at du være med til at skabe din egen hverdag nu, og når vi flytter til Gødstrup.

Et spændende forskningsmiljø, hvor projektplanlægning, selvstændige projekter og vejledning af PhD-studerende er en væsentlig opgave.

Vagt
Der er etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Holstebro. Forvagtslaget består af KBU-læger, mellemvagtslaget består af introduktionslæger og læger i første fase af HU-stilling. Bagvagtslaget er primært dækket af læger i fase 3 og 4 af deres HU-stilling samt af afdelingslæger. I Holstebro er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Afdelingslægen indgår i Medicinsk Afdelings bagvagtsfunktion.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: nefrologi.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner, Foreningen af speciallæger og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen (nikhof@rm.dk – tlf. 29464510) eller specialeansvarlig overlæge Jesper Nørgaard Bech (jesbec@rm.dk – tlf. 41627639).

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 19. maj.

Stillings- og funktionsbeskrivelse