1-årige Introduktionsstillinger i Samfundsmedicin – Herningsnittet, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland: To 1-årige introduktionsstillinger i samfundsmedicin er ledige til besættelse ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Herning, Hospitalsenheden Vest, pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter, med hovedansættelsessted i afdelingens afsnit på Regionshospitalet Herning/Gødstrup.

Dette job er udløbet

Det lægelige arbejde består i sundhedsfaglig rådgivning i kommunale beskæftigelsesforvaltninger, jobcentre og revalideringscentre, samt i ambulant undersøgelse og behandling af borgere med nedsat arbejdsevne. Arbejdsområdet for læger med ansættelse i Herning-afsnittet er primært den vestlige del af regionen, så der må forventes nogen kørsel i arbejdstiden. Der betales kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i tjenestestedet efter regionens regler.

I forbindelse med reformer på førtidspensions- og fleksjobområdet samt sygedagpengeområdet, er det blevet en af afdelingens hovedopgaver at varetage funktionen som sundhedskoordinator i de kommunale tværfaglige rehabiliteringsteam i alle regionens 19 kommuner. Et andet element i reformerne som afdelingen gennem sin kliniske funktion også skal varetage, er udredning og afklaring af funktionsevnen hos borgere med særlig komplekse helbredsproblemer.
Denne del af den kliniske funktion minder i alle væsentlige træk om det eksisterende særlige tværfaglige afklaringstilbud, som afdelingen har mange års erfaring med. Borgere henvises afhængig af bopælsadresse til undersøgelse enten i Århus-afsnittet eller Herning-afsnittet.

Desuden varetager afdelingen for det regionale abortsamråd den kliniske vurdering i de socialmedicinsk begrundede ansøgninger om senabort.
Der er således tale om såvel kliniske opgaver, som forvaltningsmedicinske opgaver uden klientkontakt.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har kontakt med borgere, der ofte er i en belastet situation. I afdelingen arbejdes ud fra et bio-psyko-socialt sygdomsbegreb og funktionsevnebegrebet med en forståelse af, at borgeren har det bedst, hvis der er balance mellem individets ressourcer og omgivelsernes krav.
I afdelingen er der speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin, psykologer, socialkonsulenter, jurist og sekretærer, i alt 65 personer.

Vi har obligatorisk faglig supervision ud over det uddannelsesprogram, der hører til introduktionsstillingen.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har en fælles ugentlig mødedag som udover kliniske opgaver er forbeholdt uddannelse og vejledning, supervision og gensidig information. Møderne alternerer mellem afsnittene i Aarhus og Herning.

Der er i afdelingen et inspirerende fagligt miljø, og der er udarbejdet en samarbejdsaftale med DEFACTUM, Forsknings-Udviklingsfunktionen i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på MarselisborgCentret, som skal skabe rammer for forskningsmuligheder i afdelingen. I forbindelse med et stort nationalt projekt “Aktiv Patientstøtte” er projektet i Region Midtjylland blevet tilknyttet KSR. Der ansat en ledende sygeplejerske og 17 sygeplejersker i projektet, som foreløbig løber til udgangen af 2022.
Derudover er regionsklinikken “Klinik for Almen Medicin” i Lemvig organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i KSR. I klinikken er ansat et personale på 10 medarbejdere, heraf 6 almen mediciske speciallæger.
Endvidere deltager KSR i et nationalt udviklingsprojekt om en tidlig og integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats for unge sygemeldte borgere med lettere psykisk sygdom.

Stillingen henvender sig til læger med interesse for eller uddannelse inden for alle specialer, idet man ved ansættelse i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering får mulighed for en tættere kontakt til syge mennesker end normalt i lægearbejdet. Der er mulighed for at stifte bekendtskab med alle de forhold, der har betydning for forskellig reaktion på sygdom.
Yderligere får du et klart indtryk af socialsektorens muligheder for at hjælpe disse mennesker, hhv. vigtigheden af dialogen med sundhedssektoren. Erfaringen er, at en ansættelse i afdelingen netop på dette område har stor betydning for lægens senere kliniske praksis.
Alt i alt er det en inspirerende afdeling med et varieret og spændende arbejde.

Afdelingen er uddannelsesmæssigt normeret til 5 introduktionsstillinger og 2 hoveduddannelsesstillinger og Sundhedsstyrelsens inspektorer kvitterede på deres seneste besøg med flotte roser til afdelingens uddannelsesmiljø.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og stillingen er vagtfri. Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan søge jobbet ved at trykke “Søg job”. Vedhæft ansøgning og CV.
Ansøgningen skal væres os i hænde senest d. 31. december 2021.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. januar 2022.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, tlf.: 7843 5070, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk , uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Rubak,
tlf.: 2289 5940 e-mail: dorte.rubak@vest.rm.dk eller TR for yngre læger afdelingslæge Janne Sørensen tlf.: 2464 4373 e-mail: janne.s@vest.rm.dk

Regionshospitalet Gødstrup er under færdiggørelse, og i løbet af 1. kvartal 2022 samler Hospitalsenheden Vest sine nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.