Overlæge i intern medicin: endokrinologi / afsnitsleder til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge / afsnitsleder i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse den 1. februar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Overlægen skal sammen med afdelingens endokrinologisk speciallæger varetage driften af de endokrinologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen samt de funktioner som generelt følger som ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.
Den der ansættes i stillingen får et særligt ledelsesansvar som afsnitsleder på Medicinsk Sengeafsnit 1 og denne funktion foregår i samarbejde med afdelingssygeplejersker og en anden overlæge.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi, med særlig interesse for adipositas herunder udredning og indstillingen til operativ behandling og efterfølgende kontrol. Forventes at kunne varetage det faglige ansvar or denne regionsfunktion. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste på Akutafdelingen, aktuelt om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.30-16.00 i weekenden, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager eventuelt i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, lungemedicin, infektionsmedicin, geriatri og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 49 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin også er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i Skive.

Der var i 2020 4.780 indlæggelser og 37.972 ambulante besøg.

Om endokrinologisk funktion
Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit der også omfatter gastroenterologi, nefrologi og infektionsmedicin. Den endokrinologiske funktion betjener et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere med endokrinologisk funktion på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau.
Vedrørende adipositas funktionen dækker denne et optageområde på ca. 600.000.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010.

Din ansøgning
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde senest den 14. november 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 23. december 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.