Overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit P3, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dette job er udløbet

Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre senge er brugerstyrede. Afdelingen har tre ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed, Klinik for Skizofreni (OPUS) samt M-Ambulatoriet, som primært udreder og behandler patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.

Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Vi kan tilbyde ansættelse i en afdeling med fokus på faglighed, gode muligheder for kollegial og tværfaglig sparring og indflydelse på udviklingen i afdelingen.

Om sengeafsnit P3
Sengeafsnit P3 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 15 patienter, samt 2 pladser til brugere med kontrakt på en brugerstyret seng. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.

Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger.

Overlægen står sammen med afdelingssygeplejersken for den daglige ledelse af afsnittet. Begge refererer til afdelingsledelsen, indgår i afdelingens ledelsesgruppe og er forpligtet til i videst mulig omfang at opnå enighed om beslutninger om afsnittets funktion.

Sammen med afdelingssygeplejersken har overlægen i overensstemmelse med Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag bl.a. følgende opgaver:

 • den daglige ledelse af afsnittets drift og hensigtsmæssig planlægning, organisering og løsning af afsnittets opgaver
 • medvirker til at fastlægge retningslinjer og instrukser for afdelingens aktiviteter, herunder undersøgelse, behandling og pleje, samt sikrer at disse retningslinjer efterleves i eget funktionsledelsesområde
 • medvirker til koordinering og fastsættelse af principperne for den tværfaglige indsats over for patienter og pårørende samt at sikre, at disse principper efterleves i eget funktionsledelsesområde
 • fastlægger og ajourfører overordnede målsætninger for afsnittet afstemt med afdelingens funktion som helhed
 • fastlægger og ajourfører overordnede fælles principper for afsnittets drift
 • fastlægger principper for et optimalt patientforløb og for patientinformation
 • fastlægger principper for optimal inddragelse og samarbejde med pårørende
 • koordinerer arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • tager initiativer, der sikrer kvaliteten af afdelingens/afsnittets funktionsområder
 • medvirker til at Afdeling P som helhed overholder sit budget
 • foretager en løbende vurdering af ressourceforbruget i afsnittet
 • afholder, leder og deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • samordner afsnittets aktivitet med andre enheder, sengeafsnit og ambulante funktioner
 • sikrer optimalt arbejdsmiljø i afsnittet
 • sikrer den nødvendige information til afsnittets medarbejdere og til afdelingsledelsen
 • sikrer uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling i afsnittet
 • medvirker ved ansættelse og afskedigelse
 • afholder medarbejderudviklingssamtaler

Overlægen har bl.a. følgende opgaver:

 • forestår visitation efter delegering fra den ledende overlæge
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • er ansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at indberetninger af tvang udføres til tiden
 • er ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed over for personalet
 • er ansvarlig for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • er afsnittets øverste foresatte for lægepersonalet og andet behandlingspersonale
 • Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.
 • Overlægen deltager i en tværgående vagt mellem afd. P, Q og R på AUHR. I alt bidrager overlægen på nuværende tidspunkt til en 20-skiftet vagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter.  Fra 7. november 2016 ændres vagten, så hverdagsvagten er omlagt tjeneste kl. 08.00 til 21.00 og efterfølgende beredskabsvagt til næste morgen kl. 08.00. Weekendvagten er omlagt tjeneste fra 08.00 til kl. 16.00 med efterfølgende beredskabsvagt til næste dag kl. 08.00. Efter hver vagt gives en afspadseringsdag.

Overlægens kvalifikationer
Overlægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på ledelseserfaring og gerne formaliseret ledelsesuddannelse. Overlægen skal have interesse for, og vilje til, at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Det er ønskeligt, at overlægen har interesse for, eller uddannelse, inden for psykoterapi.

Stillings- og funktionsbeskrivelse med funktionsledelse fremgår i tilknytning til dette opslag. Stilling- og funktionsbeskrivelse uden funktionsledelse kan rekvireres ved henvendelse til AC-medarbejder Theis Mesing, theis.mesing@ps.rm.dk, tlf. 7847 1319.

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Det er derfor vigtigt, at ansøger besvarer og afsender dette, som tilgås på Region Midtjyllands hjemmeside:
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/uddannelse-til-speciallage/ansattelse-som-speciallage/

Ansøg via “Ansøg her!”-knappen nedenfor
Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611 eller overlæge Jens Peter Faurschou, tlf. 7847 1811.

Sidste frist for ansøgning er den 13. oktober 2016 og ansættelsessamtaler er planlagt til den 15. november.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.