Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midt pr. 1. januar 2022 Er du vores nye speciallæge med interesse for kompleks psykiatri samt et øje på somatiske komplikationer?

Dette job er udløbet
Afdelingslæge søges til et spændende speciale –  Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS).  Ambulatoriet består af et Børne- og unge team og et Voksenteam, organiseret på tværs af matriklerne Skejby og Herning.  Der arbejdes først og fremmest i eget team, men også med opgaver på tværs af teams og matrikler. Du vil blive tilknyttet Børne –  og ungeteamet primært med fremmøde i Skejby.
Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller uddannelseslæge i slutningen af forløbet.
Afdelingslægen vil indgå i det kliniske arbejde med hovedvægt på udredning og behandling af komplicerede patientforløb. Du vil derudover have mulighed for at udvikle kompetencer inden for ønskeområder, så som projektledelse, psykoterapi, behandlingsmetoder og forskning. I forhold til forskning, er der et veludviklet forskningsmiljø, som kan være hjælpsomt og understøttende.
Du bliver en del af en lægegruppe, der er gode til at supplere hinanden og få tingene til at fungere, og hvor de mest erfarne læger bliver vigtige i forhold til opkvalificering og sparring til de yngre læger, så vi sikrer optimal læring i hverdagen.
Det er vigtigt for os, at du kan lide at arbejde med vores patientgruppes kompleksitet og finder det fagligt spændende at finde veje i forståelse af patienten som individ og som del af en familie og et socialt system. At du kan lide at bruge dig selv i en terapeutisk sammenhæng, og at du har lyst til at medvirke til at videreudvikle måden vi arbejder på. Det er vigtigt for os, at du vil være med til at sikre et godt samarbejde på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer for at understøtte sammenhængende gode patientforløb.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)

PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau inden for diagnoserne anoreksi, bulimi og satspuljeprojekt BED.
Fundamentet i behandlingen er psykoterapeutisk, og de psykoterapeutiske tilbud er såvel individuelle som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med hjemmebesøg, mestringsgrupper, spiseværksted, daghospital og endelig døgnindlæggelse. Det ambulante tilbud er delt op i tilbud til børn og unge, hvor der primært arbejdes familiebaseret og et tilbud for voksne, som er både gruppebaseret og med en individuel tilgang. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.
Der er ansat følgende faggrupper: læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, diætister og ergoterapeuter, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger. Ambulatoriets kendetegn er stort medarbejderengagement og høj faglighed. Teamet har det seneste år været gennem et generationsskifte, hvorfor der pågår et spændende arbejde med nytænkning, f.eks. et bredere patologisk blik og understøttelse af det gode patientforløb mellem somatikken og psykiatrien.

Vi kan tilbyde

 • Indflydelse på behandlingsrammen og mulighed for at være med til at videreudvikle vores behandling
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og erfarne kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt fagligt arbejdsmiljø med fokus på udvikling og innovation
 • Længerevarende psykoterapeutiske forløb både individuelt og i gruppe
 • Samarbejde med såvel læger som andre faggrupper med lang erfaring med spiseforstyrrede
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet, selvstændighed og indflydelse på opgaveplanlægning
 • Forskningsprojekter i samarbejde forskningsenheden
 • Samarbejde på tværs af andre afsnit i BUA.

Ansøgers kvalifikationer

 • Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt have lyst og evne til at sikre et højt fagligt niveau.
 • Skal kunne lide at arbejde med at sikre godt samarbejde internt og eksternt med fokus på overgange.
 • Være med til at kunne sikre smidig fleksibel arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • Være inspirerende og igangsættende.
 • Ansøger skal have interesse for at tilegne sig viden eller have viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling.
 • Ansøger skal gerne have lyst til at gå i gang med en psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af spiseforstyrrelser.
 • Ansøger, skal kunne eller på sigt kunne supervisere/vejlede egne og andre faggrupper.
 • Ansøger skal gerne have undervisningserfaring.

Hovedarbejdsopgaver

 • Sammen med ledelsen og teamledere sikre en fleksibel, målrettet daglig drift med fokus på højt fagligt niveau og gode forløb for patienterne
 • Du vil hovedsagelig være tilknyttet Børne- og unge temaet, men vil kunne have opgaver ind i begge teams
 • Bidrage med en speciallægefaglig vinkling i forbindelse med somatiske vurderinger og henvisninger til somatikken i samarbejde med yngre læger
 • Helt central funktion er at sikre opkvalificering og være sparringspartner for de yngre læger.
 • Terapeutiske forløb med mulighed for at få supervision af godkendt supervisor psykoterapi.
 • Understøtte håndtering af blodprøvesvar og EKG´er for patienterne sammen med de øvrige læger
 • Deltagelse i konferencer og relevante supervisions fora
 • Udredning af spiseforstyrrelser og psykiatriske comorbide tilstande
 • Varetage evt. medicinsk behandling sammen med yngre læger.
 • Indgå i BUA´s bagvagtslag.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.
Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Du kan læse yderligere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Yderligere oplysninger

Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 5127 3326, mail:  jakopalu@rm.dk

Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist: den 24. oktober 2021

Ansættelsessamtaler: Uge 44

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

 

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Læs mere om BUA  på vores hjemmeside.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt.

autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.