Klinisk basisuddannelse hos Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/ praksis?

Ved Hospitalsenheden Vest – i Herning og Holstebro – har vi sammensat et nyt og spændende udannelsesforløb til dig og de i alt 34 KBU- læger, som vi har plads til her i vest.

I tæt samarbejde med Regionspsykiatrien og almen praksis tilbyder vi et sammenhængende uddannelsesforløb, der allerede nu giver dig mulighed for at kickstarte din videre karriere.

Omdrejningspunktet er superversion og sparring af erfarne speciallæger, sådan at du får et informeret medansvar for patientforløb samt med indflydelse på forløbet af din KBU- uddannelse. Og det er uanset hvilket af nedenstående forløb, du måtte vælge.

 

Fakta om valg af forløb:

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning har 16 KBU-forløb pr. ½ år, som fordeles med:

2 KBU-forløb:

– Akutafdelingen – ½ år

– Regionspsykiatrien – ½ år

21 KBU-forløb:

– Akutafdelingen – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

Herning startede 1. oktober 2010 efter svensk model et gennemprøvet koncept for triagering af de akutte patienter. Et nyt koncept som akutlæger, yngre læger og sygeplejersker er fælles om.

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro har

11 KBU-forløb pr. ½ år, som fordeles med:

2 KBU-forløb:

– Medicinsk afdeling – ½ år

– Urinvejskirurgisk Afd. – ½ år

2 KBU-forløb:

– Medicinsk afdeling – ½ år

– Neurologisk afd. – ½ år

9 KBU-forløb:

– Medicinsk afdeling – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

 

Urinvejskirurgisk Afdeling:

2 KBU-forløb pr. ½ år (som nævnt ovenfor i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro).

Der er et fagligt og positivt læringsmiljø på afdelingen, hvor der er fine muligheder for mesterlære. Der er altid en god opbakning af basislægerne.

 

Neurologisk afdeling:

2-3 forløb pr. halvår. forvagtsfunktion, stuegang og ambulatorium med supervision af speciallæge.

 

Regionspsykiatrien Vest:

Regionpsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro blev 1. maj 2010 slået sammen til én afdeling, Regionspsykiatrien Vest. Basislægeuddannelsen foregår på afdelingen i Herning. Vi har 4 årlige forløb af basislæger, to hvert halve år.

Forløbet er opdelt i 3 måneder på akut modtageafdeling og 3 måneder i gerontopsykiatrisk afdeling, hvilket giver dig det mest fuldendte billede af det brede spektrum af psykiske lidelser samt indsigt i en klinik, der vægter betydningen af somatiske lidelsers samspil med psykiske lidelser.

 

Almen praksis:

Almen praksis indgår i 80 procent af alle KBU forløb i vest. Vi lægger vægt på, at give dig nogle fysiske rammer og et læringsmiljø med rig mulighed for ”mesterlære”, idet basislægen arbejder side om side med og i tæt kontakt med en erfaren kollega.

 

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Fordi vi ud over et sammenhængende uddannelsesforløb også har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at være forskellig. Og kan du være med til at åbne vores øjne for bedre måder at gøre tingene på, er vi meget lydhøre. Det er meget vigtigt for os at udnytte, at få nye friske øjne til at se på måden vi gør tingene på, da vi allerede nu er i gang med at tune hele vores organisation til at skulle flytte sammen i et spritnyt storhospital i vest om føje år.

Til gengæld supplerer vi dit samlede KBU-forløb med en pakke af karrieretilbud, som bl.a. indeholder:

– Kortvarig tilknytning i dagtid til andre specialer i HEV – i følgeskab med en mentor i specialet.

– Tilbud om fyraftensmøder med afklaring af karriereforløb.

– Tilbud om individuel karriere-coaching.

Helt konkret er læringsmiljøet på de forskellige matrikler præget af følgende:

 

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Akutafdelingen Herning varetager de akutte patientforløb med modtagelse, undersøgelse og behandling af en bred vifte af patientkategorier indenfor medicin, kirurgi og ortopædkirurg. Denne bredde giver den unge læge en god ballast med videre i sin karriere. Uanset hvilken funktion basislægen dækker, vil der døgnet rundt være umiddelbar adgang til supervision og vejledning fra en akutlæge. Vi arbejder tværfagligt i teams, og har et aktivt uddannelses- og forskningsmiljø.

– Du vil opleve en hverdag, der er præget af nye udviklingstiltag, og du vil således være helt på forkant med udviklingen inden for akutområdet, og være med til at sætte dit præg på denne udvikling.

– I Herning er der fuldt udviklet FAM med akutlæger i vagt døgnet rundt for at sikre en hurtig og kompetent vurdering af patienterne og en god supervision af KBU lægerne.

– Der er et tæt samarbejde med de andre specialers læger.

-Uddannelse prioriteres højt og der er daglig formaliseret undervisning, med deltagelse af sygehusets øvrige specialer, og vi har ugentlig tværfaglig simulationstræning. Du vil selv komme til at undervise kolleger og evt også andre personalegrupper. Vi tilbyder kursus i point of care ultralyd med afsluttende eksamen og certificering til alle KBU-læger i afdelingen.

– Vi har en forskningsansvarlig overlæge, og der er mulighed for at blive tilknyttet mindre forskningsprojekter

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

– KBU lægen vil opnå erfaring med modtagelse af akutte medicinske patienter og patienter med hoftenær fraktur. Yderligere vil der være mulighed for oplæring i opgaver i såvel specialernes stationære sengeafsnit som dagafsnit indenfor hæmatologi, lungemedicin, endokrinologi og nefrologi.

– Der er et tæt samarbejde med Medicinsk Forskningsenhed.

 

Urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Urologisk afdeling er en dynamisk afdeling med fokus på uddannelse. Blandt andet er der supervisionsambulatorium en gang hver uge, så uddannelsessøgende læger kan udvikle sig individuelt.Der er gode muligheder for forskning bl.a. fordi afdelingen har en professor ansat.

 

Neurologisk afdeling

Neurologisk afdeling udreder patienter med alle neurologiske lidelser inklusive akut apopleksi og rehabilitering.

Vi har et godt arbejdsmiljø med vægt på tværfagligt samarbejde. Arbejdet er varieret og spændende, og der vil både være stuegang og ambulatorium superviseret af speciallæger og forvagtsfunktion.

 

Regionspsykiatrien Herning

:- Diagnosespecialisering på afdelinger og i distriktspsykiatri.

– Alle overlægestillinger er besat.

– Afdelingen har modtaget flere anerkendte priser.

– Tradition for uddannelse i kommunikation.

 

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest :

– Uddannelsespraksis ved Hospitalsenheden Vest har gennem årene scoret meget højt i basislægernes slutevalueringer.

– Uddannelsespraksis er holdt opdateret via deltagelse i Regionale og lokale tutorkurser og møder.

 

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBUerne kommer godt i gang på afdelingerne?

 

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

– Vi gennemfører et grundigt introduktionsprogram. Se uddannelsesprogrammet her

 

Akutafdelingen: De første 2 uger gennemgår KBU-læger et omfattende introduktionsprogram rettet mod funktionerne i akutafdelingen. Herunder indgår følgevagter og undervisning i de elektroniske systemer, der anvendes i hverdagen.

 

Regionspsykiatrien Herning:

– Uddannelsesprogrammet er tilgængeligt på Regionspsykiatrien Hernings hjemmeside under Region Midtjylland eller her

– Kommende læger orienteres om dette, således, at det er muligt at orientere sig om uddannelsesforløbet inden ansættelsen.

– En ugens fælles og individuel introduktionsprogram.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Du får et godt introduktionsforløb, hvor du bliver introduceret til alle funktioner før du selvstændigt varetager disse f.eks. er vagter initialt dublerede, incl weekendvagter.

Du kan finde information på afdelingen hjemmeside her

 

Neurologisk Afdeling, Holstebro

Vi tager kontakt i god tid inden, så der kan laves aftaler om eventuelle ønsker. Der er et grundigt introduktionsprogram.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Uddannelsespraksis skal kunne fremvise godkendt introduktionsprogram.

Endvidere gennemføres fælles introduktionsdag for alle nystartede basislæger.

Yderligere oplysninger kan du finde her

 

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på satellithospital?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Uddannelsen foregår udelukkende på hospitalet

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Uddannelsen foregår udelukkende på hospitalet

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Som udgangspunkt kun i Holstebro, men der vil være mulighed for at arrangere ophold på rehabiliteringsafdelingen i Lemvig.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Uddannelsen foregår udelukkende på hospitalsafdelingerne i Herning – akut modtageafdeling og gerontopsykiatrisk afdeling.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Basislægerne tildeles praksis inden for hospitalets optagerområde. Endelig praksisplacering udmeldes 3 mdr. før periodens start.

 

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Hospitalsenheden Vest har indgået rammeaftale med YL vedrørende en række forhold, så som fællesvagt, tutor, skemalægger og vejleder m.fl.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Der findes flere aftaler bl.a. om frivilligt ekstraarbejde, vagtfunktion på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Hospitalsenheden Vest har indgået rammeaftale med YL vedrørende en række forhold, så som fællesvagt, tutor, skemalægger og vejleder m.fl.

Neurologisk afdeling, Holstebro

Som udgangspunkt kun i Holstebro, men der vil være mulighed for at arrangere ophold på rehabiliteringsafdelingen i Lemvig.

 

6. Udbetales overarbejde?

Ja – såfremt afvikling af optjent normtid ikke kan afspadseres. Men vi forsøger at undgå overarbejde og tilstræber at normperioderne går i 0.

 

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge).

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Pt. 27 akutte senge. Pt. 20 akutte senge og 8 observationspladser.

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

18 senge i medicinsk modtageafsnit hvoraf  7 er beregnet til geriatriske patienter, 12 senge hæmatiologi. 16 senge endokrinologi/nefrologi og 18 senge lungemedicin.

 

Regionspsykiatrien Herning

. Akutafdelingen: 12

Psykoseafd: 12

Gerontopsyk: 6

2 afdelinger for affektive lidelser med hver 12 senge.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 20 heldøgnssenge fordelt på 2 sengeafsnit samt et selvstændigt ambulatorium, hvortil også er knyttet et urodynamisk laboratorium samt projektsygeplejerske. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer over 15 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 4 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgiske Afsnit. Afdelingen har en årlig aktivitet på ca. 3300 udskrivninger og ca. 17.000 ambulante besøg.

 

Neurologisk Afdeling, Holstebro

Akut apopleksiafsnit med 14 senge, klassisk neurologisk afsnit med 16 senge heraf 4 rehabiliteringssenge til traumepatienter. I Lemvig 15 senge til rehabilitering af apopleksipatienter.

 

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Ja – der henvises til hjemmesiden her

 

9. Ventetid på børnepasning i området?

Ikke væsentlig ventetider i de kommunale pasningsordninger.

Der henvises til kommunernes hjemmeside vedr. børnepasning

 

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Vi følger overenskomsten. Fravær i forbindelse med sygdom og graviditet er fuldt ud acceptabelt, og i forbindelse med graviditet søges der individuelle løsninger, således at den gravide kan forblive på uddannelsesstedet længst muligt.

Ligeledes vil der i forbindelse med fravær ved sygdom være løbende opfølgning i forhold til ønske om hurtig raskmelding.

 

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

14 dage

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

14 dage

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

3-4 uger

 

Regionspsykiatrien Herning

Vagt påbegyndes efter følgevagt med forvagt tidligst i den anden uge.

 

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

20/20.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

8 basislæger i 8-skiftet vagt (2-skiftet, tilstedeværelse) – ikke nattevagter

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

8/8.

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Normeret og reelt 10 skiftet vagtlag.

 

Regionspsykiatrien Herning

Normeret og reelt 6 læger i vagtlaget. Basislægers vagt tilrettelægges i dagtimerne.

 

13. Antal vagtlag? ( rettelse i rækkefølgen)

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning

3 vagtlag. Supervision af akutlæger døgnet rundt.

  1. oktober 2010 akutmedicinerne døgnet rundt (Regionshospitalet Herning).

 

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

2 vagtlag udover forvagten med supervision fra specialerne.

  1. oktober 2010 akutmedicinerne døgnet rundt (Regionshospitalet Herning).

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

Forvagt og bagvagt.

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Et forvagts og et bagvagtslag og herudover stuelægefunktion i dagtiden

 

Regionspsykiatrien Herning:

3 vagtlag inkl. overlæger i beredskabsvagt.

 

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Ja. Bagvagt til stede hele døgnet / mellemvagt til kl. 21.

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Mellem- og bagvagt fra egen afdeling.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Forvagt: fra kl. 08-20, herefter tilkald fra bolig.

Bagvagt: Tilkald fra bolig fra kl. 17

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Bagvagt har tilkald fra bolig fra kl. 17.00

 

Regionspsykiatrien Herning

Nej

 

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen? (rettelse i rækkenfølgen)

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning

Ja – alle hverdage

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Ja, KBU-lægen skal også selv undervise.

 

Regionspsykiatrien Herning

En dag hvert halve år fælles undervisning med Holstebro ved hjælp af videokonferenceudstyr. Endvidere en times ugentlig undervisning lokalt i Herning plus betydelig tværfaglig undervisning

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

Ja – 3 dage i ugen.

KBU’er skal også varetage undervisning

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Ja, hver uge klinikundervisning for de uddannelsessøgende og undervisning for alle af mere teoretisk karakter.

 

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest

5 faglige kursusdage – ”Temadage”, med emner relateret til arbejdet i praksis.

 

16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Indgår i introduktionsprogrammet og gennem løbende samtaler. Vejledning ud fra Karriereværket under vejledersamtaler.

 

 

Regionspsykiatrien Herning:

Karrierevejledningen foregår primært under vejledersamtaler, hvilket er fastlagt i de instrukser, der er for vejledersamtalerne. Endvidere er der halvårligt en halv temadag angående uddannelse af yngre læger, hvor dette tema endvidere behandles.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Karrierevejledninger er integreret i det samlede forløb af vejledersamtaler og drøftes, hvis det ønskes eller skønnes nødvendigt.

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Karrierevejledninger en integreret i det samlede forløb af vejledersamtaler.

 

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Der er afsat ½ fælles undervisningsdag til karrierevejledning i løbet af basisforløbet. Den enkelte tutorlæge er endvidere forpligtet til at give individuel vejledning.

 

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning.

Der tilbydes ultralydskursus til afdelingens KBU’er (FAST, FATE, LUS og perifer adgang) Kurser herudover, fraset de obligatoriske, vil kun i særlige tilfælde blive efterkommet.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Ja – obligatoriske og psykiatrirelevante indenfor budgettets rammer.

 

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro:

Der er mange obligatoriske kurser i uddannelsesforløbene og herudover vurderes kursusønsker på individuel basis

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Ja efter individuel bedømmelse.

 

18. Er der løn under kurser?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Holstebro:

Ja, hvis kurset er relevant.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Ja – for kurser på hverdage.

 

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro:

Ja.

 

Neurologisk afdeling, Holstebro,

Ja.

 

Samlet svar fra Tutorpraksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Ja.

 

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen? 

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning

Ja. Mulighed for både kvalitetsudviklingsprojekter, mindre forskningsprojekter samt ph.d.. Journal Club, afholdes 1 gang per måned.

 

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Der er gode muligheder for at forske i Medicinsk Forskningsafsnit, Regionshospitalet Holstebro, som er en selvstændig enhed med egen ledelse, personale og budget, og som samarbejder tæt med Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro.

Der henvises til hjemmesiden for Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro.

 

Ved Urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: Afdelingen deltager i studenterundervisning (2. og 8. semester) og i speciallægeuddannelsen. Til afdelingen er knyttet professorat og eksterne lektorater ved Århus Universitet, og forskning i afdelingen er mulig

Professoren varetager også Journal Club, der afholdes med regelmæssige mellemrum.

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Nej, men der kan etableres aftaler med Medicinsk Forskningsafsnit og med Neurologisk afdeling i Aarhus, hvis det har interesse.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Ja – afdelingen har overlæge med Ph.D., som kan vejlede. To gange halvårligt omfatter den ugentlige undervisning kritisk litteraturlæsning eller anden forskningsrelateret undervisning, bl.a. også omfattende vejledning i forskningsmæssige begreber.

Formålet er at klæde læger på til kritisk at vurdere lægevidenskabelig dokumentation.

 

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning (rækkefølgen)

Nej

 

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Ja, sammen med mellemvagt/bagvagt i medicinsk afdeling.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Nej

 

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro:

Nej

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Nej

 

21. Går yngre læger stuegang?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Ja. Indgår i stuegangsteam med adgang til direkte supervision af akutlæge

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Der er superviseret stuegang på medicinske patienter i såvel medicinsk modtagelse som i stationære sengeafsnit.

 

Regionspsykiatrien Herning:

Ja. – Basislægen tildeles behandlingsansvar for visse patienter under supervision af den akut psykiatriske afdeling og gerontopsykiatrisk

afdelingssupervision.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Ja

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

Ja, i samarbejde med en speciallæge

 

22. Hvor mange aften-nattevagter er der pr. måned?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

5 – 6 pr. måned.

 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

7 aftenvagter pr. 8 uger

 

Regionspsykiatrien Herning

En ugentlig vagt i dagtiden. I perioder udvides med døgnvagter efter drøftelse med basislægen.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

4 – 5 pr. måned incl. weekendvagter

 

Neurologisk afdeling, Holstebro

ingen de første 3 måneder. I den sidste periode eventuelt 2 -3, men basislæger vil overvejende have dagfunktion.

 

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest

Ingen

 

 

Skriv kommentar