Reservelæge søges til tidsbegrænset uklassificeret stilling ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 Herning pr. 15.4.2021 Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 søger en reservelæge til en uklassificeret fuldtidsstilling i perioden den 15.4.2021 – 31.8.2021.

Dette job er udløbet
Vores sengeafsnit er delt på to matrikler (Herning og Skejby), hvor du som udgangspunkt vil være tilknyttet S4 i Herning.

 

Du vil i et samarbejde med afsnittets øvrige læger og psykologer skulle varetage akutte vurderinger, gennemgange såvel som udrednings- og behandlingsopgaver. De specifikke opgaver aftales med afsnitsledelsen.

 

Endvidere vil du blive en del af forvagtslaget i BUA, som dækker dagvagter i Herning samt døgnvagter i Skejby.

 

Du vil blive inddraget i udvikling af afsnittets faglighed og understøtte implementering af visioner for afsnittet.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er én afdeling under området Psykiatri i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.

I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.

Det psykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.

Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet tilknyttet en retspsykiatrisk klinik.
Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sekretærer.

Målsætning for afsnittet

 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling.
 • Arbejde med forebyggelse af tvang.
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.

Dine kvalifikationer

 • Du har færdiggjort en introstilling inden for Børne- og ungdomspsykiatri
 • Du besidder overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde internt og eksternt med en stor personalegruppe i en kompleks organisation
 • Du er udviklingsorienteret og samtidig motiveret for fastholdelse af den daglige drift
 • Du har interesse for og kompetencer til at indgå bredt det klinisk arbejde

Vi tilbyder

 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Yngre Læger.
Du vil indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab i Skejby og Herning med tilstedeværelsesvagt.

 

Ansøgningsfrist: 26. februar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes: 3. marts 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring, michkrin@rm.dk, tlf. 2169 4597 eller afdelingssygeplejerske, Lone Bülow Friis, lonefi@rm.dk, tlf. 2027 0880

Læs mere om stillingen i Funktionsbeskrivelse uklass. reservelæge S4.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.