Overlæge/afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter En stilling som speciallæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvikler til stadighed de lægefaglige specialer inden for neurorehabilitering. Vi har derfor brug for en speciallæge, som sammen med os vil tage ansvar i den videre udvikling af Danmarks førende neurorehabiliteringshospital.

Velkommen i et meningsfyldt job, hvor work-life balance og høj faglighed, frihed og ansvar, teamarbejde og selvstændighed går hånd i hånd i et engageret speciale.

Som speciallæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Tilbydes du en alsidig klinisk stilling med muligheder for både udvikling, undervisning og forskning. Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og mod til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Speciallægen tænkes at få ansvar i det højtspecialiserede område med fokus på mentale udfald, men vil have mulighed for indflydelse på klinikområdet.

Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Speciallægen har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut. Speciallægerne varetager forskellige hverv, eks. i LMU, visitation, ambulatoriefunktion, udvikling af nye tiltag, ledelsesmøder, studenterkoordinator, undervisning i lægegruppen og i det tværfaglige mv.

Vi er 15 læger med følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, anæstesi, psykiatri, pædiatri og almen medicin.

Stillingen omfatter vagtforpligtelse i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Speciallægen forventes at indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på / justering af behandling.

Vi lægger særligt vægt på følgende kompetencer

  • Speciallæge i neurologi eller psykiatri foretrækkes, men andre specialer kan være relevante i forhold til neurorehabilitering (medicin, almen medicin).
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og evne til at lede forløbet
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring   patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle.
  • Udviklingsorienteret i et højtspecialiseret specialeområde
  • Glæde ved lægefaget, patienterne og rehabiliteringsfaget

Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive.

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. 59 af 119 senge er højtspecialiserede og de resterende er regionsfunktion.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børne-ungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel og 30 senge på to afsnit i Skive. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 12 afsnit. Herudover har neurocenteret tilknyttet 6½ seng på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.

Der er en større forskningsenhed med 2 professorer og omkring 10 phd-studerende under Aarhus Universitetshospital. Endeligt en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.250 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen på tlf. 3054 2369 / 7841 9001
  • Ledende terapeut Mette Schrøder på tlf. 7841 9003
  • Ledende oversygeplejerske Bente Dam på tlf. 7841 9002
  • Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 7844 1003.

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 15. august 2017 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 8. september 2017.