Overlæge/afdelingslæge Stillingen som overlæge/afdelingslæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenheden Vest med tjeneste indtil videre ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, heraf er de 26 lungemedicinske senge. Afdelingens samlede aktivitet i 2017 var 77000 ambulante besøg og 11000 udskrivninger.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Overlægens/afdelingslægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Speciallægen skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2020.

Da ingen kan overskue alt, vil der være mulighed for at få hovedansvaret for enten sengeafsnittet eller et af de tre ambulatorier, men vi hjælper selvfølgelig hinanden i hverdagen. Vores ambulatorier omfatter cancerudredning, herunder bronkoskopi og EBUS, KOL, astma og allergi, sarkoidose og generel lungemedicin i øvrigt. Vi har et stort søvnapnø-ambulatorium, hvor vi netop har startet et samarbejde med ØNH-lægerne om en fælles indgang for vores søvnapnøpatienter med et forventet kvalitetsløft i både udredning og behandling til følge.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer
At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere, både mundtligt og skriftligt, men vi har dygtige sekretærer, hvis det skulle knibe en smule med det sidste.
Du er en dygtig kliniker, til gengæld stiller vi ingen krav om en ph.d. eller Doktor-grad, om end det selvfølgelig hilses velkomment, hvis du skulle have en sådan på CV’et. Og i så fald kunne du måske tænke dig at fortsætte din forskningsaktivitet, hvilket hilses mere end velkomment.

Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag i en afdeling, som er i gang med et generationsskifte. Det betyder at du være med til at skabe din egen hverdag nu, og når vi flytter til Gødstrup.

Du får gode kolleger. Vi er for tiden ikke særligt mange lige i det lungemedicinske speciale, men vi der er her og kollegerne i de andre specialer er både flinke og hjælpsomme. Vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning tre gange ugentligt.

Vagt
Der er etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Holstebro. Forvagtslaget består af KBU-læger, mellemvagtslaget består af introduktionslæger og læger i første fase af HU-stilling. Bagvagtslaget er dækket af læger i fase 3 og 4 af deres HU-stilling samt af afdelingslæger.
I Holstebro er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne. I Herning er der etableret medicinsk speciallægevagt med tilstedeværelse.

Denne stilling er vagtfri.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner, Foreningen af speciallæger og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Pia Holland Gjørup på tlf. 23436053

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 11. november 2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse