Ledende overlæge ved Urologisk speciale, Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi søger ledende overlæge i Urologisk speciale med tiltrædelse per 1. august 2017

Om Aalborg Universitetshospital
Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre og effektive forløb med patienten som partner. Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen – og Nordjyllands største arbejdsplads med knap 6.800 ansatte. Se mere om Aalborg Universitetshospital via linket her.

Om specialet
Det urologiske speciale varetager alle former for traditionel og avanceret diagnostik og behandling, herunder cystektomi, radikal prostatektomi, ekstrakorporal nyrestensknusning, endourologiske procedurer og laparoskopisk urologi inklusiv robotassisterede procedurer.
Det urologiske speciale udgør sammen med det onkologiske og radiologiske speciale samt Patologisk Institut, det Uro-Onkologiske Center i Region Nordjylland, hvor relevante patienter med cancersygdomme i urinveje og mandlige kønsorganer gennemgås ved ugentlige konferencer.

Det urologiske speciale er opdelt i 3 fagteams med beskrevne ansvarsområder:

Blære-prostatateam:

 • Blærecancer – højt specialiseret
 • Prostatacancer – højt specialiseret
 • Testescancer
 • Peniscancer

Nyreteam:

 • Nyrecancer – regionsfunktion
 • Benigne nyrelidelser – regionsfunktion
 • Urologi på børn – regionsfunktion
 • Benigne binyretumores – højt specialiseret

Uroteam:

 • Urinvejssten – regionsfunktion
 • Blæredysfunktion
  • Neurogen blæredysfunktion – højt specialiseret
  • Smertefuld blæresyndrom – højt specialiseret
 • Urogynækologi
 • Benigne penile lidelser
 • Uretrakirurgi – højt specialiseret

De enkelte teams ledes af en teamleder, der er speciallæge.

Det urologiske speciale fungerer som kirurgisk serviceafdeling for børneområdet og som børneurologisk specialområde med et fælles børneurologisk ambulatorium.
I samarbejde med det gynækologiske område er der etableret en Inkontinensklinik.
Der er endvidere et nært samarbejde med de nefrologiske-, neurologiske- og neurokirurgiske specialer.

Det urologiske speciale har adgang til 16 stationære senge og 10 dagkirurgiske senge.
Operationsafsnittet omfatter p.t. 17,5 urologiske lejer per uge.
Der er eget anæstesi- og intensivafsnit.

Der er et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium med 20 lægelinjer per uge.

Specialet har en adjungeret professor og et forskningsteam med tilhørende projektsygeplejerske og forskningssekretær. Endvidere er specialet tilknyttet et laparoskopisk urologisk træningscenter (MIUC) med en omfattende kursusaktivitet samt gode universitære og internationale faglige forbindelser.

Specialet varetager lægelig uddannelse på alle niveauer fra basisuddannelse over introduktionsstillinger i urologi til speciallægeuddannelse i urologi. I samarbejde med Aarhus og Aalborg Universitet varetages prægraduat medicinsk studenterundervisning.
Der afholdes medicinsk embedseksamen.

Den akutte urologi i Region Nordjylland er samlet i Urologisk speciale i Aalborg.
Der er veletableret samarbejde med ambulante og dagkirurgiske urologiske funktioner i Regionshospital Nordjylland – Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors.
Urologisk speciale i Regionshospital Nordjylland varetager udredning og behandling af benign hovedfunktionsurologi i regionen.

Det urologiske område har ca. 1.500 udskrivelser samt ca. 18.000 ambulante kontakter. Den operative aktivitet udgør ca. 2.300 indgreb.

Lægegruppen består af:

 • 1      ledende overlæge
 • 10     overlæger
 • 2      overlægestillinger som deles med Regionshospital Nordjylland
 • 1      afdelingslæge
 • 2      basisreservelæger
 • 3-5   læger i introduktionsstillinger
 • 5,5    læger i hoveduddannelse indenfor urologi

Ledelsesopgaven
Den ledende overlæge har sammen med den øvrige specialeledelse ansvar for den daglige ledelse, drift og udvikling.

Den ledende overlæge skal i samarbejde med specialeledelsen varetage udvikling af specialet, hvor tværfaglighed og optimal udnyttelse af ressourcer prioriteres højt.
Den ledende overlæge har det overordnede og endelige faglige ansvar for den lægefaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling, og har således et særligt ansvar for at sikre faglige retningslinjer implementeres og efterleves.

Den ledende overlæge er nøgleperson i forhold til at udvikle specialets patientforløb med afsæt i visionen og missionen.

Den ledende overlæge har i et samarbejde med specialets adjungerede professor samt forskningsansvarlig overlæge ansvar for faglig udvikling og forskning inden for specialet. Sammen med dels adjungeret professor samt øvrige overlæger skal den ledende overlæge sikre ekstern formidling af specialets resultater, således specialet er synlig i nationale sammenhænge, herunder i faglige råd og udvalg.

Den ledende overlæge er ansvarlig for patientgarantier og resultatmål overholdes. Der skal således være fokus på budgetoverholdelse, på tydelig prioritering inden for alle aktiviteter.

Den ledende overlæge skal kunne arbejde strategisk i forhold til rekruttering og fastholdelse af lægelige medarbejdere, herunder varetage karriereudvikling og planlægning for speciallæger og yngre læger.

Den ledende overlæge skal medvirke til at skabe gode relationer til eksterne samarbejdspartnere eksempelvis til regionens øvrige hospitaler.

Der lægges vægt på et anerkendende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø – derfor er gode samarbejdsevner, beslutningsdygtighed, åbenhed og fleksibilitet vigtige ledelsesegenskaber. Ledelsesstilen skal være synlig, kommunikerende, åben og delegerende, og arbejdsformen skal være struktureret, systematisk og helhedsorienteret. De kommunikative kompetencer er et vigtigt element i forhold til at skabe medinvolvering og opbakning til organisatoriske og kliniske spørgsmål.

Uddannelse og erfaring
Det forudsættes, at den ledende overlæge er speciallæge i urologi, og derudover har særlig lyst og interesse for ledelsesopgaven.
Det er en fordel med relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Organisatorisk placering
Den ledende overlæge refererer til klinikchefen i Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Brian Brøndum Møller telefon 25 21 11 30 eller lægefaglig direktør Morten Noreng telefon 60 93 36 99.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer. Efter aftale mellem FAS og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til en stilling som overlæge i henhold til overenskomsten for overlæger.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på Region Nordjyllands hjemmeside:
http://www.aalborguh.rn.dk/Service/Kompetenceskema

Der afholdes ansættelsessamtale mandag den 22. maj 2017.