Ledende overlæge søges til Endokrinologisk Afdeling og Steno Diabetes Center Nordjylland

Dette job er udløbet

Vi søger en ledende overlæge, der motiveres af at gøre en forskel i kraft af sine ambitioner inden for ledelse, og som kan hjælpe os med at indfri vores høje forventninger til behandling, patienttilfredshed, forskning og uddannelse. Vi kan til gengæld tilbyde en stilling, hvor mulighederne for at gøre en forskel er håndgribelige, og hvor kursen mod fremtidens behandling af patienter med diabetes og andre endokrinologiske sygdomme ikke er ønsketænkning, men allerede indgår i handleplanerne.

Som ledende overlæge for Endokrinologisk Afdeling og Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital får du ansvaret for den samlede behandling. Den ledende overlæge har sammen med specialets øvrige ledere ansvaret for den daglige ledelse af specialets drift, ligesom den ledende overlæge er ansvarlig for specialets strategiske udvikling.

På dagligt plan varetager du den faglige ledelse samt driftsopgaver, og sikrer gennem optimal ressourceanvendelse, at afdelingens budget- og aktivitetsmål overholdes. Du uddelegerer arbejdsopgaver til medarbejderne i forhold til deres kompetencer og har ansvaret for, at opgaverne løses efter hensigten. Du er med til at styrke og udvikle afdelingens forskningsindsats, og du sikrer, at der fastholdes og fortsat udvikles et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø i afdelingen.

Du får 2 ledelsesmæssige referencer, hvor du dels referer til klinikchefen for Klinik Medicin og Akut og dels refererer til Centerdirektøren for SDCN. I praksis betyder det, at du får mulighed for indflydelse begge steder, og en unik mulighed for at være ambitiøs inden for klinisk forskning og nye behandlingsmetoder. Det ligger på tegnebrættet at skabe et fast møderul, hvor ledende overlæge mødes fast med ovennævnte. Herudover består ledelsesteamet af to afsnitsledende sygeplejersker og en lærestolsprofessor/forskningsleder.

De vigtigste opgaver som ledende overlæge

 • Du leder specialet ud fra visionen om effektive og sammenhængende patientforløb i og på tværs af enheder.
 • Du er i tæt samarbejde med specialets ledelsesteam ansvarlig for det lægefaglige speciales samlede drift og funktion.
 • Du har personaleledelsen samt økonomiansvaret for personaleforbruget blandt specialets læger og evt. andre medarbejdere, der refererer til den ledende overlæge, ligesom den ledende overlæge er ansvarlig for forbruget på øvrig drift inden for specialets samlede økonomi (lægelige artikler mv.).
 • Du er ansvarlig for patientforløb, herunder diagnostik og behandling.
 • Du er i samarbejde med ledelsesteamet ansvarlig for strategisk ledelse, herunder: at udvikle de strategiske målsætninger for det lægefaglige speciale i dialog med hospitalsledelsen, og omsætte de aftalte strategiske mål for specialet til handling.
 • Du er sammen med specialets professor/forskningsansvarlige overlæge ansvarlig for faglig udvikling, forskning og innovation – herunder også det lægefaglige speciales profilering og branding.
 • Du er sammen med de to uddannelsesansvarlige overlæger ansvarlig for den lægefaglige uddannelsesopgave.
 • Du er ansvarlig for kvaliteten af behandlingen indenfor det lægefaglige speciale i endokrinologien.

Kvalifikationer & kompetencer

 • Speciallæge i endokrinologi/intern medicin og dokumenterede lederevner
 • Evne til at gennemføre strategisk planlægning og håndtere organisatoriske forandringsprocesser og problemstillinger på tværs af faggrupper og specialer.
 • Erfaring med ledelse af og samarbejde i teams.
 • Resultat- og udviklingsorienteret adfærd.
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner.

Løn og Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger, herunder aftale for lægelige chefer.
Ansættelse sker pr. 1. marts 2019, eller efter nærmere aftale.
Der afholdes samtaler den 21. januar 2019.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Du udfylder dokumentation for disse i forbindelse med up-load af din ansøgning i vores ansøgningssystem.

Link til: drejebog SDCN
Link til: funktionsbeskrivelse
Læs mere om Aalborg Universitetshospital her: Aalborg Universitetshospital

Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
Endokrinologisk afdeling varetager opgaver med udredning, behandling og pleje af patienter med endokrinologiske sygdomme. Sammen med universitetshospitalets øvrige medicinske specialer har afdelingen tillige lokalsygehusfunktion for Aalborgområdet med modtagelse af intern medicinske patienter.

Der modtages såvel elektive som akutte henvisninger til både indlæggelse og ambulant undersøgelse. Specialet har lokalsygehusfunktion for patienter med endokrinologiske og intern medicinske sygdomme svarende til ca. 200.000 indbyggere samt specialiseret endokrinologisk funktion for ca.  600.000 indbyggere i Region Nordjylland.

Afdelingen er normeret til 16 sengepladser i sengeafsnit 8V, et dagafsnit, et ambulatorium og et bioanalytisk afsnit. Indenfor rammerne af ambulatorium og dagafsnit findes bla. Diabetes Fodcenter Nordjylland, Adipositasklinik, Osteoporoseklinik, Diabetes ugekursus, samt insulinpumpecenter for Region Nordjylland. Der er desuden knyttet et forskningsafsnit til specialet.

Steno Diabetes Center Nordjylland
SDCN er etableret som et selvstændigt center med en bestyrelse, egen ledelse og eget budget. Centret er organisatorisk, fysisk og driftsmæssigt forankret på Aalborg Universitetshospital. Centerdirektøren refererer til bestyrelsen og til direktionen på Aalborg Universitetshospital. SDCN’s bestyrelse refererer til Region Nordjyllands Koncerndirektion og i sidste ende til Regionsrådet i Region Nordjylland. SDCN skal løfte behandlingen af diabetespatienter til allerhøjeste niveau, og centret opføres fysisk i tæt sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der opretholdes en decentral behandlingsstruktur på diabetesområdet. Diabetesbehandlingen foregår derfor stadig på Aalborg Universitetshospital i Aalborg/Thisted, og på matriklen i Farsø, som også betjenes af personale fra SDCN. På Regionshospital Nordjylland vil der fortsat være diabetesbehandling på matriklen i Hjørring.