Ledende overlæge søges til Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som ledende overlæge ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. januar eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Vi kan tilbyde følgende
Ældresygdomme er en medicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital bestående af 2 sengeafsnit med i alt 32 senge. Hertil kommer Klinikken for Ældresygdomme, som består af funktion i Akutafdelingen, akut og elektiv udgående funktion til hjemmet før indlæggelse, opfølgende funktion efter udskrivelsen og tilsynsfunktion i andre afdelinger. Dertil en Faldklinik, der har regionsfunktion.

Der er ca. 140 ansatte i afdelingen. Afdelingen har ansat såvel læger som plejepersonale og terapeuter, der alle deltager i vagter. Der er et velfungerende funktionsledelsessystem, hvor der lægges stor vægt på det tværfaglige samarbejde.

Afdelingen udreder og behandler alle former for sygdomme hos ældre. Der lægges stor vægt på at udvikle den akutte hospitalsbehandling af ældre i hjemmet og tilsvarende opfølgning efter udskrivelse, således at unødige indlæggelser af ældre patienter kan undgås.

Ansvaret for afdelingens forskning ligger hos lærestolsprofessoren, der også er overordnet leder af afdelingens kliniske forskningsenhed. Afdelingen har en aktiv forskningsprofil med vidtforgrenede samarbejder med andre specialer. Der lægges stor vægt på klinisk og organisatorisk forskning og udvikling.

Afdelingen varetager en stor uddannelsesforpligtigelse for alle faggrupper, således også præ- og postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger.

Om stillingen
Den ledende overlæge samt oversygeplejersken udgør den sidestillede afdelingsledelse, der sammen udøver en åben, anerkendende og dialogbaseret ledelse. Afdelingsledelsen refererer ledelsesmæssigt til Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen har velfungerende funktionsledelser i alle afsnit.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i geriatri med interesse for – og erfaring med – ledelse og indsigt i forskning gerne med en videnskabelig grad. Ansøgeren forventes at have udprægede evner for samarbejde og kommunikation. Det forventes, at ansøger har en formaliseret lederuddannelse eller ønske om at tage en sådan. Der vil blive lagt vægt på, at den ledende overlæge er visionær, har blik for alle faggrupper samt formår at være en tydelig leder.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og  en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos

Oversygeplejerske Kirsten Rahbek på  3092 2449 eller
Sygeplejefaglig direktør, Inge Pia Christensen på 7845 0502.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes på: www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/sundhedsplanlægning/lægelig+uddannelse/ansættelse+af+speciallæger

Funktionsbeskrivelsen kan du læse her.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, på 7845 0507

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats, ledelsesrelateret arbejde m.v. stiles til Hospitalsledelsen på AUH og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2018

Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 47,2018
Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 49,2018
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.