Klinisk overlæge til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt En stilling som klinisk overlæge i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

Dette job er udløbet
Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændig afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en Forskningsenhed. De kliniske enheder ledes af en afsnitsledelse bestående af overlæge og en afdelingssygeplejerske. Afdelingens sekretærgruppe er organiseret særskilt med to ledende lægesekretærer.Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser på AUHP den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region  Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

PKS har på AUHP i Skejby et ambulatorium for voksne patienter, et daghospital samt et børne- og ungeambulatorium. I Herning er der et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter.

I øvrigt erfaring med:

 • Undersøgelse og behandling af spiseforstyrrelser
 • Erfaring med faglig ledelse – herunder konferenceledelse
 • Selvstændigt ansvar for særlige faglige og driftsmæssige områder
 • Klinisk arbejde med børn, unge og voksne
 • Psykoterapi
 • Supervision
 • Udviklings-, forsknings- og undervisningserfaring
 • Tværfagligt samarbejde

Ansøgers kvalifikationer

 • Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med at styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe – samt være inspirerende og igangsættende
 • Ansøger skal have interesse for eller stor viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling
 • Ansøger skal have psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser, og skal kunne  supervisere/vejlede egne og andre faggrupper
 • Ansøger skal have undervisningserfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomst indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af  Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil evt. indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab med vagt udenfor tjenestestedet og beredskabsvagt. Dette gælder ikke ansøgere, som er speciallæger i psykiatri. Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Yderligere oplysninger
Overlæge Kristian Rokkedal tlf. 2248 1014 , mail: Rokkedal@ps.rm.dk
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist:  28. april 2019.

Ansættelsessamtale:  20. maj 2019

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Læs mere om BUA herunder funktionsbeskrivelse Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center/ledige job.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt.
autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og
behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse
samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi
patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt
kommunerne i regionen.
Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUA af 7 enheder fordelt i Risskov, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. 
De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for 
Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom
læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca.
4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke cpr.nr. Centeret har et
bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale