Klinisk basisuddannelse på Sygehus Lillebælt i Vejle og Kolding Vejle og Kolding Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU.

Kolding Sygehus pressebillede

Kolding Sygehus

Sygehus Lillebælt

Klinisk basisuddannelse på Kolding Sygehus

Kolding Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU.

 

  1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde etc. etc.) 

Alle KBU læger ansættes i Akutafdelingen, hvor de gennem 6 måneders ansættelse introduceres til akut lægeligt arbejde indenfor specialerne ortopædkirurgi (inkl. Skadestuen), organkirurgi, intern medicin inkl. nefrologi, hjertemedicin og karkirurgi. Ansættelsen er pr. 01.02 og 01.03 samt 01.08 og 01.09.

 

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital? 

Kolding Sygehus, Patienternes Akutsygehus har fokus på bred uddannelse indenfor akut medicin, speciallæger fra de enkelte afdelinger (medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk) til stede i Akutafdelingen med god mulighed for supervision.  Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus med den højeste ekspertise – hele døgnet. Der er mulighed for at arrangere 2 dages fokuseret ophold på alle afdelinger på Sygehus Lillebælt, hvor man kan snuse til det speciale, man evt. ønsker videreuddannelse i. Gode muligheder for at få store dele af sin speciallægeuddannelse i Kolding, da der er et stort udbud af specialer og mange introstillinger. Sygehuset er et stort regionalt hospital, som prioriterer uddannelse og forskning højt. Vi kan tilbyde gode basislægeforløb med mulighed for at stifte bekendtskab med både basale og avancerede patientforløb, aktive forskningsmiljøer og en stærk forskningsstrategi om patientnær forskning.

 

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU´erne kommer godt i gang på afdelingen?

14 dages vagtfri introduktion for KBU-læger, stor åbenhed omkring udfordringer som nyansat læge og villighed til at ændre på tingene til det bedre..

Konkrete funktioner, som du som KBU læge lærer:

  • Modtage, undersøge og behandle akutte patienter indenfor følgende specialer: medicin, organ- og karkirurgi samt ortopædkirurgi. Alle indlagte patienter SKAL konfereres med specialernes læger, herunder får man altid supervision
  • Stuegangsfunktion på medicinske patienter i akut sengeafsnit. Stuegangen foretages under supervision af medicinske læger
  • Skadesambulatorie-funktion, hvor man ser patienter som er henvist fra skadestue til opfølgende kontrol. Dette foregår under supervision af ortopædkirurgisk læge
  • Kirurgisk ambulatorium, under supervision af kirurgisk læge

 

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?

Udelukkende på Kolding Sygehus.

 

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Nej

 

6. Udbetales overarbejde?

Følger gældende overenskomst.

 

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Akutafdelingen: 35 senge, ca. 30 indlæggelser/døgn. Kolding Sygehus har i alt 343 senge fordelt på 10 specialer: Anæstesi, Ortopædkirurgi, Organkirurgi, Karkirurgi, Intern medicin og Nefrologi, Hjertemedicin, Neurologi, Gynækologi- og Obstetrik, Børneafdeling

 

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Ja, i henhold til overenskomsten. Sygehus Lillebælt har en fælles boligpulje for yngre læger med boliger i Vejle, Kolding og Middelfart. Disse varierer i størrelse fra en 2-værelses lejlighed på 70 m2 til 5-værelses lejligheder på 140 m2. Huslejen er efter aftale om boligforhold for læger § 1, stk. 7.

 

9. Ventetid på børnepasning i området?

Kolding, Fredericia, Vejle og Middelfart kommune har pasningsgaranti

 

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Følger gældende overenskomst.

 

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Min.14 dage for KBU-læger

 

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Normeret til 23 læger og dette er reelt ansat. Der er reelt 3 i forvagtlaget i tidsrummet 8-23 på hverdage og 10-22 i weekenderne.

 

13. Antal vagtlag?

3-4 vagtlag. Lægerne ansat på Akutafdelingen arbejder som akutlæger og konfererer alle indlagte patienter med specialernes mellemvagter. Herudover er der bagvagter og speciallæger i de specialer som betjener Akutafdeling/skadestue: anæstesi, medicin, organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og karkirurgi

 

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet? 

Ja.

 

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Ja, undervisning hver morgen med både egne undervisere fra Akutafdelingen og undervisere fra specialerne.

 

16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Individuel, på basis af tæt samarbejde mellem KBU-læger, vejleder og senior læger i dagligdagen. Alle KBU-lægerne bliver tilbudt at komme på 2 dages fokuseret ophold på valgfri afdeling på Sygehus Lillebælt for at lære andre specialer lidt bedre at kende. Alle yngre læger har en fast hovedvejleder, der hjælper med individuel karrierevejledning efter behov og ønske. Sygehusets uddannelsesansvarlige overlæger (UAOL) samarbejder desuden på tværs af specialer med henblik på vejledning om karrieremuligheder. Karriereeftermiddage for KBU og introduktionslæger i hele Sygehus Lillebælt.

 

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Ud over de obligatoriske kun i beskedent omfang.

 

18. Er der løn under kurser?

Ja

 

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Ja, der er forskningsaktivitet.

Læs mere om Den lægelige Videreuddannelse og forskning her

 

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Ja, men kaldes altid sammen med medicinsk mellemvagt. Lægerne på Akutafdelingen er med som observatører, men skal assistere mellemvagten.

 

21. Går yngre læger stuegang?

Ja, på medicinske og organkirurgiske patienter på Akutafdelingen. Derudover har KBU-lægerne også faste dage i skadesambulatoriet, begge dele under supervision.

 

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?

3-4 vagter pr. måned.

 

Vejle Sygehus

Sygehus Lillebælt i Vejle

1, Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde etc.)

Alle KBU læger ansættes pr. 01.03. eller 01.09. Der er aftalt fastlagte halvårs forløb indenfor flg. områder: Medicin, Hjertemedicin, Ortopædkirurgi, Onkologi, Organ- og plastikkirurgi, og Urologi. KBU-lægen ansættes således på en specialafdeling i hele forløbet.

 

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Vejle Sygehus, Patienternes Kræft- og specialistsygehus og er ikke kun et kræftsygehus. men modtager fortsat uselekterede akutte patienter. Kendt for sine gode behandlingsforløb herunder pakkeforløbene. Uddannelsesværdien af et ophold på Vejle Sygehus evalueres konsekvent meget højt. Der er desuden gode muligheder for at få store dele af sin speciallægeuddannelse i Vejle, da der er et stort udbud af specialer og mange introstillinger. Sygehuset er et stort regionalt hospital, som prioriterer uddannelse og forskning højt. Vi kan tilbyde gode basislægeforløb med mulighed for at stifte bekendtskab med både basale og avancerede patientforløb, aktive forskningsmiljøer og en stærk forskningsstrategi om patientnær forskning.

 

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU´erne kommer godt i gang på afdelingen?

Omfattende introduktionsprogram til sygehuset og afdelingerne, følgevagter og mulighed for tæt supervision.

Konkrete funktioner, som du som KBU læge lærer i:

Medicinsk afdeling

Som KBU læge får du 14 dages introduktion til afdelingen herunder følgevagt
Som KBU læge lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte patienter indenfor den brede interne medicin
Som KBU tilknyttes du 2 af afdelingens teams i dit ansættelsesforløb
Som KBU læge vil du foruden det akutte arbejde, få funktioner på stuegang og i mindre grad ambulatorier
I hvert team er der supervision af yngre læger, så alle er ”klædt godt på” til at varetage dagens på stuegang eller i ambulatoriet
Der afholdes middagskonference med speciallæger hver dag, hvor dagens udfordringer drøftes
Der er mulighed for 2 ”uddannelsesdage”, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold, fx i form af besøg på en anden klinisk eller paraklinisk afdeling i Sygehus Lillebælt.

Hjertemedicinsk afdeling

Du får en grundig introduktion til arbejdet, herunder ”crash”kursus i almindeligste sygdom områder og ALS
Du lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte patienter indenfor den brede interne medicin.
Du tilser medicinske patienter i skadestuen
Du indgår under supervision i det daglige kliniske arbejde i forbindelse med stuegange og du varetager arbejdstests.
Du får mulighed for at stifte bekendtskab med afdelingens kardiologiske invasive og non-invasive udredningsprocedurer (KAG, hjerte-CT, pacemaker-anlæggelse).
Du vil blive tilbudt enkelte “uddannelsesdage”, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold, fx i form af besøg på anden klinisk eller paraklinísk afdeling
Du indgår i en fælles forvagt med lægerne fra medicinsk afdeling. I vagtfunktionen indgår modtagelse og planlægning af den initiale udredning af akut indlagte uselekterede medicinske patienter døgnet rundt.
Ortopædkirurgisk afdeling

Modtage, undersøge og behandle akutte patienter indenfor ortopædkirurgien, herunder selvstændigt kunne reponere Colles frakturer, reponere skulderluksationer, behandle akutte sår m.fl.
Assistere til operationer med isættelse af hofte- og knæproteser, herunder lære at lave kirurgiske knuder, forskellige suturteknikker mv.
Onkologisk afdeling

Du tilknyttes ét af afdelingens 3 teams i hele ansættelsesperioden
Du vil få funktioner både i ambulatoriet og på stuegang
I hvert team er der afsat 1 time hver morgen primært til supervision af yngre læger, så alle er ”klædt godt på” til at varetage dagens arbejde i ambulatoriet eller på stuegang
I ambulatoriet er der altid hjælp at hente fra ældre kolleger
Der afholdes stuegangskonference ved speciallæge hver dag midt på dagen, hvor dagen udfordringer drøftes
Der afholdes ca. x 1 per måned supervision for yngre læger ved sygehuspræst og psykolog, så yngre læger rustes til at håndtere svære episoder/forløb
Urologisk afdeling

Får tilsendt introduktionsprogram forud for ansættelsen med materiale om afdelingen og faget
Får 14 dages introduktion til afdelingen inkl. følgevagter
Lærer at modtage, undersøge og behandle akutte urologiske patienter
Har fællesvagt aften/nat og weekend med organkirurgerne
Har egne ambulatorier med supervision af speciallæge
Deltager i stuegang og er med på OP som assistent
Får undervisning hver onsdag, hvor KBU læge i slutningen af forløbet selv skal planlægge og afvikle undervisningen

Lærer i nogen grad at cystoskopere med både flexibelt og stift cystoskop
Får viden om den brede urologi – dvs. både den benigne og maligne urologi

 

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?

Udelukkende på Vejle Sygehus.

 

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Ja, tillæg for fællesvagt mellem hjertemed./medicin.

 

6. Udbetales overarbejde?

Overenskomstens regler følges.

 

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Vejle Sygehus har i alt ca. 232 senge fordelt på 11 specialer: Anæstesi, Hæmatologi, Hjertemedicin, Intern medicin, Onkologi, Organkirurgi., Plastikkirurgi, Ortopædkirurgi, Urologi, Øjen- og Øre- næse- hals inkl. kæbekirurgi.

 

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Ja, i henhold til overenskomsten. Sygehus Lillebælt har en fælles boligpulje for yngre læger med boliger i Vejle, Kolding og Middelfart. Disse varierer i størrelse fra en 2-værelses lejlighed på 70 m2 til 5-værelses lejligheder på 140 m2. Huslejen er efter aftale om boligforhold for læger § 1, stk. 7. Dertil kommer aconto vand og varme samt antenne.

 

9. Ventetid på børnepasning i området?

Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune har pasningsgaranti efter 3.mdr.

 

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Følger gældende overenskomst.

 

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Medicin/Hjertemedicin 10-15 arbejdsdage

Ortopædkirurgi: 10 arbejdsdage før selvstændig vagt.

Onkologi: 1 måned, hvis KBU lægen ønsker vagter

Organkirurgi: 10 arbejdsdage, tilpasses efter erfaringsniveau

Urologi: 14 dage

 

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?

Medicin: Der er 7 i forvagtslaget i medicinsk afdeling(fælles vagt med hjertemedicinsk således 9 skiftet)

Ortopædkirurgi: 9

Hjertemedicin: 2

Onkologi: Afdelingen har kun 1 vagtlag. Overlæge kan kontaktes telefonisk ved problemer. Der er ca. 10 læger til at dække vagten

Organkirurgi: 7 (+ 1 uden vagt til uddannelsesfunktion)

Urologi: Der er 10-skiftet rul med delt vagt (dag eller aften/nat) sammen med organkirurgerne

 

13. Antal vagtlag?

Medicin: 3: Forvagt, mellemvagt og bagvagt. Selvstændig intern medicinsk og hjertemedicinsk bagvagtsfunktion.

Ortopædkirurgi.: 2

Onkologi: 1

Organkirurgi: 2

Urologi: Forvagt i tilstedeværelsesvagt.

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Medicin og hjertemedicin: For- og mellemvagter har vagt på stedet. Bagvagter har vagt fra bolig.

Ortopædkirurgi.: Bagvagt har tilkaldevagt fra kl. 21 til næste morgen.

Organkirurgi: Bagvagt på tilkald fra bolig

Urologi: Bagvagt på tilkald, men går først efter aftenstuegang og går morgenstuegang i weekends. Hvis en 1.reservelæge har vagt, er der altid en overlæge som beredskabsvagt. Der er fælles vagtlag med organkirurgisk afdeling efter kl. 15.00

 

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Medicin: Dagligt 10 min lægefagligt indlæg om morgenen. Torsdag 45 min. Ikke juli måned.

Hjertemedicin: Morgenundervisning hver tirsdag. Praktisk undervisning i ekkokardiografi hver torsdag morgen. De daglige morgenkonferencer har generelt et højt case orienteret indhold.

Ortopædkirurgi: Morgenundervisning hver torsdag og ”3 kliniske minutter” øvrige dage, ad hoc undervisning til røntgen.

Onkologi: Morgenundervisning hver torsdag i 45 minutter, Journal Club for yl x 1 per måned, små cases af 5. min. hver morgen

Organkirurgi: Torsdag morgen 45 min., forskningseftermiddage hvert kvartal. Case baseret med vejleder

Urologi: Ja, der er undervisningsplan i introduktionsperiode. Desuden skemalagte undervisningsdage

 

16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Alle yngre læger har en fast hovedvejleder, der hjælper med individuel karrierevejledning efter behov og ønske. Sygehusets uddannelsesansvarlige overlæger (UAOL) samarbejder desuden på tværs af specialer med henblik på vejledning om karrieremuligheder. Karriereeftermiddage for KBU og introduktionslæger i hele Sygehus Lillebælt.

Medicin: Karrierevejledning ved UAOL ved start, midtvejs og ved afslutning.

Hjertemedicin: Karrierevejledningen foregår i forbindelse med vejledersamtalerne.

Ortopædkirurgi: Tilbyder formaliseret karrierevejledning ved slutsamtalen.

Onkologi: Karrierevejledning ved hovedvejleder i forbindelse med vejledersamtalerne. Samtale med den UAOL, hvis den uddannelsessøgende ønsker det.

Organkirurgi: Formaliseret karrierevejledning mod afslutning af opholdet med den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) og UAOL.

Urologi: Individuel samtale ved midtvejs- og slutevaluering. Gennem samtaler med vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge diskuteres ønsker for karrierevalg og der gives vejledning og råd om opnåelse af mål.

 

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Obligatoriske, ja. Herudover er det op til den enkelte afdeling at bevilge kurser.

Medicin/Hjertemedicin: For læger i basisuddannelse i prioriteres det daglige kliniske arbejde højt og kursusønsker udover de obligatoriske kurser efterkommes kun i mindre omfang.

Ortopædkirurgi: Ud over de obligatoriske kurser efterkommes kursusønsker i det omfang det er muligt og relevant.

Onkologi: Ikke obligatoriske kurser bevilges kun i mindre omfang.

Organkirurgi: Der tilstræbes adgang 1-2 dage på anden afdeling som del af karrierevejledning

Urologi: Ud over de obligatoriske kun i beskedent omfang

 

18. Er der løn under kurser?

Obligatoriske, ja. Herudover er det op til den enkelte afdeling at bevilge kurser.

Medicin/Hjertemedicin: Bevilges kurset gives der sædvanligvis også fri med løn.

Ortopædkirurgi: Bevilges kurset, gives sædvanligvis også fri med løn.

Onkologi: Ja, men som udgangspunkt kun til obligatoriske kurser.

Urologi: Ja

 

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Medicin: Der er mulighed for mindre projekter og afdelingen har tilknyttet ph.d. studerende

Hjertemedicin: Der er mulighed for mindre projekter

Ortopædkirurgi: Ja, der er rigtig gode muligheder! Afdelingen har flere ph.d.-studerende, og der er mulighed for at komme i gang med alt fra mindre forskningsprojekter til ph.d.-projekter. Der er projekt-pizza møde hver 3. måned samt en månedlig Journal Club.

Onkologi: Ja gode muligheder. Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge og 2 kliniske forskningslektorer. Afdelingen har flere ph.d. forløb og betydelig aktivitet publikationsmæssigt. Der er gode muligheder for mindre projekter.

Organkirurgi: Ja. Der er flere gode tilbud afhængigt af erfaringsniveau. Aktivt miljø med nuværende og tidligere læger ved afdelingen.

Urologi: Ja, der er en forskningsenhed i afdelingen. De uddannelsessøgende eksponeres derfor for forskning, men kun få vil inden for de 6 måneder kunne nå at gennemføre et projekt. Hvis der viser sig en egnet case, forsøger vi aktivt at få en reservelæge til at skrive kasuistik.

Læs mere om Den lægelige Videreuddannelse og forskning her

 

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Ja. Afhængig af tidspunkt, kaldes altid samtidig enten hjertemedicinsk bagvagt eller medicinsk mellemvagt, som er teamleder i hjertestop behandlingen.

Ortopædkirurgi: Ja.

 

21. Går yngre læger stuegang?

Ja

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?

Medicinsk: Ca. 3 aften-nattevagter/måned. Fællesvagt med hjertemedicinsk.

Hjertemedicin: 9 skiftet vagt således ca. 3 aften-nattevagter /md. Ortopædkirurgi: 9 skiftet vagt, således ca. 3 aften-nattevagter/md. I gennemsnit en aften/nattevagt per uge. 15 læger deler en 2 skiftet vagt med dobbeltbemanding til kl. 23.

Ortopædkirurgi: Der er ingen nattevagter for forvagter. Ca. en gang om ugen er der en vagt til kl. 23.

Onkologi: 2-3 per måned. Det er valgfrit for KBU lægen, om vedkommende ønsker vagter under opholdet

Organkirurgi: 7 stk. på 7 uger.

Urologi; 10 skiftet vagt sammen med organkirurgerne. Delt vagt i hverdagen, døgnvagt i weekenderne

 

Skriv kommentar