Uddannelsesansvarlig overlæge, Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt, RH Viborg En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, er ledig til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 05/08/2020 Hospitalsenhed Midt

Om stillingen/afdelingen
Vi søger en speciallæge i pædiatri med bred funderet viden inden for specialet og meget gerne med dokumenteret uddannelse/interesse inden for et af pædiatriens subspecialer.
Vi søger en overlæge til den uddannelsesansvarlige funktion. Du skal have interesse og engagement for lægelig videreuddannelse. Du skal desuden gerne have både medicinsk pædagogisk teoretisk viden og praktisk erfaring samt organisatoriske uddannelser og kurser eller have interesse i at erhverve dig denne erfaring..

Du vil sammen med den ledende overlæge og UKYL, varetage planlægning, organisering og facilitering af den lægelige videreuddannelse på et allerede effektivt og højt niveau. Den lægelige videreuddannelse vægtes meget højt i afdelingen.

Der vil være mødeaktivitet i hospitalets lægelige videreuddannelsesråd samt på regionalt niveau. Det forventes, at du til stadighed opsøger og ajourfører dig med viden og forskning inden for eget speciale, samt generelt udvikler dine medicinske samt vejledende pædagogiske kvalifikationer.

Du vil blive tildelt et fast antal arbejdsdage per måned til varetagelse af uddannelses- og administrative opgaver. Der foreligger en funktionsbeskrivelse for den uddannelsesansvarlige overlæge, og der afsættes tid i arbejdsplanen til funktionen. Funktionsbeskrivelsen kan ses her

Sammen med den uddannelsesmæssige funktion i afdelingen, vil du være knyttet til kliniske funktioner i afdelingen, og indgå i vagten på bagvagtsniveau.

Vi forventer desuden du:

  • Har gåpåmod og er arbejdsom
  • Har lederkompetencer
  • Søger samarbejde og udvikling fagligt som tværfagligt, samt har et godt kendskab til teamarbejde
  • Gerne deltager i kvalitetsprojekter og/eller forskningsprojekter.
  • Kommer med smil og humør, og vil prioritere og bidrage til afdelingens sociale trivsel
  • Gerne har tidligere erfaring som UAO eller UKYL

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Vagtforhold og tjenestested
Vagtfunktion
Stillingen er vagtbærende. Børn og Unge har to vagtlagt i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri.
Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.
 
Stuegang
Overlægen deltager i stuegang på afsnittene, på lige fod med de øvrige overlæger.

Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland. Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, Desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatalogi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor fødevare-allergi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Den 14. november 2019 tog vi vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Her modtages patienterne af børnelæge og specialuddannede børnesygeplejersker. Børn og Unge har 141 ansatte.

Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje.
I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.

Vi arbejder målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel.

Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konst. ledende overlæge Jens Peter Nielsen på tlf. 7844 5541.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 5. august 2020 med dokumentation for uddannelse og speciallægeuddannelse. Skema til bedømmelse af ansøgers lægefaglige kompetencer udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes.

Samtaler forventes afholdt i uge 34 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.