Stilling som psykolog ved Børne- og Ungeteamet(BU), Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Stilling på 37 timer/ugen til besættelse 1. november eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 25/09/2022 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Ambulatoriet for børn og unge er en del af BUA Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS BU), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midt. PKS varetager den ambulante, tværfaglige, hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i regionen. I teamet udredes og behandles patienter under 18 år i henholdsvis Gødstrup og Skejby. Nærværende stilling er tilknyttet Skejby. Der er et tæt samarbejde med Sengeafsnit S3 for spiseforstyrrelser, pædiatrien i Region Midt, den øvrige børne- og ungdomspsykiatri samt kommunerne.

Vi er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, distriktssygeplejersker, fysioterapeut, diætist, socialrådgiver, ergoterapeut, sekretærer og studerende fra forskellige faggrupper. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Klinik for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i BUA. Vi tilstræber en høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle vores arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Vi tilbyder desuden ved ansættelsesstart et grundigt introduktionsprogram og en mentorordning.

Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med alvorligt syge patienter og deres forældre. Patienterne er ofte meget ambivalente samt præget af modstand og angst ift. forandring. Man skal derfor kunne arbejde i et terapeutisk spændingsfelt med modstridende ønsker og krav. Det er et interessant og fagligt udfordrende arbejde, hvor man netop pga. disse udfordringer ift. patientgruppen har brug for tæt kollegial sparring og supervision, hvilket vægtes højt.

Alle behandlingsforløb starter med en grundig udredning varetaget af klinikkens psykologer. Behandlingsmetoden på PKS er familiebaseret behandling. Dette betyder, at forældre betragtes som den vigtigste ressource, og at der i terapien er fokus på at øge forældrenes kompetencer til samt tryghed i at bremse og udfordre den spiseforstyrrede adfærd. Behandlingen foregår enten som ugentlige familiesamtaler eller som en kombination af familiesamtaler og gruppebehandling. Ved behov for intensivering består behandlingen af spisesessioner ved distriktssygeplejerske, spiseværksted og en evt. kortvarig indlæggelse.

Den daglige teamledelse varetages af en specialpsykolog og en sygeplejerske i tæt samarbejde med en funktionsleder. Som psykolog i teamet indgår man både i psykologgruppen på PKS og i den samlede psykologgruppe i BUA.

Der vil i ansættelsesprocessen blive lagt vægt på ansøgere med erfaring inden for Børne- og Ungdomspsykiatri og med behandling af spiseforstyrrelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten. Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513. Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk, ligesom man kan læse mere i funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 25. september 2022

Ansættelsessamtaler forventes gennemført 28. september 2022 om eftermiddagen.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.