Stilling som overlæge i Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. En fast stilling som overlæge er ledig til besættelse pr 1. januar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i anæstesiologi, og har du lyst til og mod på nye udfordringer, kan vi tilbyde spændende arbejdsopgaver og et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld og initiativrig overlæge, der vil være med til at præge den faglige og organisatoriske udvikling i vores afdeling.

Som overlæge i OPI, Regionshospitalet Randers, skal man være forberedt på forskellige arbejdsopgaver inden for anæstesi, intensiv terapi og præhospitalt arbejde. I dagtiden kan man have primær tilknytning til et enkelt afsnit som ex. OP, Intensiv eller Dagkirurgien, men I vagterne vil overlægen skulle deltage i alle afdelingens funktioner, herunder dækning af de to lægebemandede akut biler.

Der henvises til funktionsbeskrivelse.

Vi ønsker med dette opslag at ansætte en overlæge, der har lyst til og evner at arbejde med bredden i det anæstesiologiske speciale. Samtidigt søger vi en kollega, der har interesse i det intensive område, og som vil være med til at løfte aktiviteter og udvikling i afsnittet.

Derudover ønsker vi at opprioritere supervision af yngre læger bl.a. i forhold til behandling af intensive patienter og i forhold til HU-lægernes rolle som bagvagt – det vil derfor være en fordel, at ansøgeren dels har erfaring som vejleder, dels er interesseret i yngre lægers uddannelse.

Endelig skal overlægen kunne være en god rollemodel for yngre kolleger.

Vi vægter de personlige kompetencer højt og søger en holdspiller med godt humør, som er stærk i et teamsamarbejde.

Afdelingen har seks funktionelle afsnit, med hver sin tværfaglige afsnitsledelse. Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i Dagkirurgien samt på ØNH-klinikgangen. Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra særforsorgen. Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling, samt anæstesi til DC-konvertering og ECT behandling.

Afdelingen har en moderne Intensiv med syv pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling (prisme behandling).

Endvidere er der tilknyttet en Enhed for Lindrende Behandling til afdelingen.

Der findes på hospitalet en pædiatrisk afdeling med et neonatal afsnit.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra Operation og Intensiv deltager i den akutte traumemodtagelse og akut medicinsk kald.

Afdelingen dækker den præhospitale behandling i Randersområdet og på Djursland i form af to døgndækkede lægebemandede akut biler.

Speciallæger i anæstesi forventes i fremtiden at deltage i Region Midtjyllands præhospitale beredskab eksempelvis ved regionens akutlægebiler, AMK beredskab eller akutlægehelikopter. Deltagelsen kan ske inden for afdelingens arbejds- og vagttilrettelæggelse eller via frivillig deltagelse. Den frivillige konsulenttilknytning honoreres efter ”Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland”.

Der er stor undervisningsaktivitet på afdelingen, da afdelingen har studenter fra Aarhus Universitet, introduktionslæger, KBU-læger i fokuseret ophold samt læger i sidste del af hoveduddannelsen.

Stillingen er med vagtforpligtelse. Ud over en forvagt er der i afdelingen altid 3 speciallæger/1. R i vagt, dels en tilstedeværelsesvagt, dels en delt tilstedeværelses- og tilkaldevagt, dels den læge, der kører akut læge bil.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til speciallægens 7 roller, det er derfor vigtigt, at bedømmelsesskemaet er udfyldt og vedhæftet ansøgningen.

I henhold til regionens ansættelsesvejledning, skal ansøger have været speciallæge i min. 5 år for at kunne ansættes som overlæge.

http://www.randers.intranet.rm.dk/personaleforhold/rekruttering/nye-ledere-rekruttering-og-introduktion/

Ansøgningsfrist: Den 20/10 2021 kl. 12.
Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler i uge 43.

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Lisbeth Kidmose, direkte valg 7842 0501 eller til sekretær Anne Andreasen 7842 0505.

Funktionsbeskrivelse for overlæger ved Operation og Intensiv.

Afsnitsopdeling:
Operation og Intensiv er opdelt i 6 faglige teams omkring afsnittene: Bedøvelse, Opvågningen, Intensiv, Dagkirurgien, Akut Læge Bil og Enhed for lindrende Behandling. Til hvert af disse teams er der knyttet et antal overlæger og afdelingslæger.
Herudover er der ansvarsområder, som fordeles internt mellem speciallægerne. Hver speciallæge er primært knyttet til ét af ovenstående afsnit, men varetager både i dagtid og vagt tid også opgaver i andre afsnit.

Overlægen har medansvar for:

 1.             den lægelige kvalitet.
 2.             lægefaglig udvikling og forskning.
 3.             ansvar for egen faglig udvikling.
 4.             information internt/eksternt.
 5.             samarbejde tværfagligt
 6.             daglig planlægning og drift
 7.             kvalitetssikring/registrering
 8.             teknologisk udvikling.
 9.             optimal udnyttelse af ressourcerne.
 10.             godt arbejdsklima.
 11.             Pædagogiske opgaver: Undervisningsforpligtigelse over for yngre læger, eget personale og sygehusets personale. Studenterundervisning.

Normering:
1 ledende overlæge.
16 overenskomstansatte overlæger.
9 afdelingslæger.
4 fase-III-læger.
6 introduktionsreservelæger.

Overlægerne refererer til AL, som består af ledende overlæge og oversygeplejerske.

Arbejdsforhold:
Daglig mødetid 07.45-15.10.
Arbejdstilrettelæggelsen foretages mindst en måned forud.
Der gives frihed til kurser mm. efter ansøgning.

Vagtforhold:
Dagvagt: 07.45-18.00.
Aften-nattevagt: 17.30-08.30. Dog torsdage til kl. 09.30 pga. undervisning.
Delvagt/boligvagt: Hverdage 07.45-20.00, herefter boligvagt.
Weekend/helligdage: 07.45-15.09, herefter boligvagt Vagter i 15-skiftet rul.

Konferencer:
Morgenkonference 07.45-08.00
Overleveringskonference for intensivafdelingen 08.00-08.30

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.