Spændende stilling som speciallæge til retspsykiatrisk team Vi søger en speciallæge eller overlæge til et veletableret retspsykiatrisk team ved Regionspsykiatrien Horsens

Dette job er udløbet

Teamet består af en sekretær, to sygeplejersker, samt dig, der får det overordnet behandlingsmæssige ansvar. Der er tilknyttet 85 patienter med dom som a – diagnose til teamet.

Du bliver en del af teamet og kan få mulighed for at udvikle arbejdsgange, konferencestruktur og alt fortløbende arbejde. Samtidig skal du indgå i et konstruktivt samarbejde med eksterne samarbejdspartner med Kriminalforsorgen og politiet. Du vil ligeledes blive en del af det retspsykiatriske netværk i Region Midtjylland.

Arbejde i team for retspsykiatri forventes ikke at kræve en fuldtidsstilling, hvorfor du vil også have andre arbejdsområder efter aftale.

Du vil referere til klinikkens funktionsledende sygeplejerske og funktionsledende overlæge.

Psykiatrisk klinik 1 består af: 2 psykoseteams, et ADHD-team og retpsykiatrisk team. Klinikken har desuden andel i arbejdet med udredning.
Den tværfaglige personalegruppe består af læger, sygeplejersker og psykologer. Det er en pligtopfyldende, ambitiøs og kompetent personalegruppe.

Der vil være mulighed for sparring med den funktionsledende overlæge.

Special – og overlæger i Regionspsykiatrien Horsens indgår i afdelingens bagvagtslag ifm. lokal aftale. Der er fleksible forhold ift. antal vagter.

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere og er beliggende på hospitalsenheden i Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder.
Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere.
Der er to almenpsykiatriske sengeafsnit O1 og O2 og tre ambulante klinikker.

O1 er et skærmet sengeafsnit med 23 senge.

O2 er et lukket, intensivt sengeafsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Psykiatrisk klinik 1 består af: Team for psykoser-  herunder team for ny opdaget skizofreni og Team for ADHD.

Psykiatrisk klinik 2 består af: Team for mani og depression, team for angstlidelser, team for personlighedsforstyrrelser og team for ældrepsykiatri. Ud over de nævnte 4 teams består klinik 2 også af en udredningsenhed der ledelsesmæssigt er forankret i klinik 2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Psykiatrisk klinik 3 består af: Team for retspsykiatri og Psykiatrisk akutteam.

I RPH arbejder vi ud fra et strategitræ og forbedringsmodelen. Strategitræet tager afsæt i værdier, kerneopgaver og vision for afdelingen.
Både vision, mission og værdier skal afspejles i den daglige drift og i udvikling og strategi for fremtiden. I nedenstående link kan du læse mere om værdierne og ledelses – og styringsgrundlag for Region Midtjylland http://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/

Som afdeling lægger vi vægt på:

  • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed
  • et åbent, nær og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
  • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med kollegaer, om fokus på det gode patientforløb.
  • Inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling

 
Overlægens kvalifikationer:

  • speciallæge i voksenpsykiatri
  • gerne retspsykiatrisk kendskab og erfaring
  • er en holdspiller, der naturligt inddrager hele teamet og andre relevante samarbejdspartnere
  • kendskab til “Forløbsbeskrivelse for retspsykiatri” fra Danske Regioner.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området.

Har ovenstående fanget din interesse og du har brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf. 5011 7893.

Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 13. august og der er samtaler mandag den 17. august efter kl. 14.
Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (se link)
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X1B505618C09BFC93C1257F9C0045C2F5&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g&level=701631

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.