Præhospital akutlæge Præhospitale akutlæger til Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Dette job er udløbet

Fem til seks stillinger som præhospital akutlæge ved Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er ledige til besættelse pr. 1.11.2022 eller efter aftale. De ledige stillinger er med primær tilknytning til en af de fire baser i henholdsvis Ringsted, Billund, Skive eller Saltum.
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning blev etableret i oktober 2014 med 3 baser i Ringsted, Billund og Skive og i januar 2019 udvidet med en 4. helikopter, der er placeret ved Saltum i Nordjylland.
Akutlægehelikopterne indgår i ét samlet tværregionalt beredskab og fremstår som en fælles ressource i de fem regionale AMK-vagtcentraler.

Helikopterordningen ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for de fem regioner. Region Hovedstaden har formandskabet i styregruppen, aktuelt ved koncerndirektør Dorthe Crüger.
Region Midtjylland er værtsregion for driftsorganisationen, og den daglige drift varetages af sekretariatet for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, som er placeret i Aarhus.

De præhospitale akutlæger, der er tilknyttet Akutlægehelikopterordningen ansættes i Region Midtjylland og tilknyttes én af de fire akutlægehelikopterbaser.
Lægerne forventes at dække vagter på alle helikopterbaser. Tjenesten udgør et variabelt antal timer og forventes gennemsnitligt at udgøre 2-3 døgnvagter pr måned. Herudover blev der I foråret 2022 etableret en rådighedsvagt tilknyttet ordningen, således at der altid vil være en læge i tilkald til de fire baser.
Det forventes, at man prioriterer vagterne på akutlægehelikopterordningen højt i forhold til andet ekstraarbejde

Opgaven
Akutlægehelikopteren foretager overvejende primære missioner til akut opstået, alvorlig sygdom eller tilskadekomst i henhold til gældende disponeringsretningslinje, og bidrager således til den samlede præhospitale indsats med de højeste præhospitale kompetencer. Udover de nævnte akutte opgaver varetager Akutlægehelikopterordningen behandling og transport af patienter fra de danske øer ved akut behov samt interhospitale transporter over længere afstande. Akutlægehelikopteren er en supplerende præhospital enhed, der samarbejder med alle andre præhospitale ressourcer.

Den præhospitale akutlæge skal kunne varetage medicinsk behandling af akut syge og tilskadekomne patienter på et højt fagligt niveau og skal kunne varetage den sundhedsfaglige ledelse af et større skadested, indtil opgaven eventuelt kan overdrages til anden indsatslederuddannet akutlæge.
Det forventes, at lægen aktivt deltager i kvalitets-, forsknings- og udviklingsarbejde.

Den præhospitale akutlæge skal selvstændigt og i tæt samarbejde med den enkelte region kunne visitere patienter til regionernes hospitaler efter gældende retningslinjer.

Den præhospitale akutlæge har status som Medical Crew Member og er underlagt det samme regelsæt vedrørende luftfart som det øvrige crew (pilot og HEMS-redder), med hvem der er et tæt dagligt samarbejde

Den præhospitale akutlæge deltager under vagt i daglige opgaver på basen, såsom gennemgang af udstyr, optælling og bestilling af medicin mv., ligesom Lægen deltager sammen med det øvrige crew i daglige gøremål som madlavning, oprydning mv.

Faglige kvalifikationer
Den præhospitale akutlæge skal være speciallæge i anæstesiologi og være klinisk aktiv samt have sin hovedbeskæftigelse på et hospital med akutfunktion, der varetager vurdering og behandling af kritisk syge og tilskadekomne patienter; herunder avanceret luftvejshåndtering, respiratorbehandling og kredsløbsunderstøttende terapi. Desuden skal den præhospitale akutlæge aktuelt arbejde præhospitalt samt have relevant præhospital og akutmedicinsk uddannelse og erfaring.

Den præhospitale akutlæge skal;
•    have betydelig præhospital erfaring, gerne fra ordninger med stort volumen
•    have stor erfaring med vurdering og behandling af kritisk syge og svært tilskadekomne patienter
•    have erfaring med teamarbejde og -ledelse
•    have dokumenteret interesse for præhospital forskning og kvalitetsudvikling

Der vil blive lagt stor vægt på, at den præhospitale akutlæge har følgende kompetencer;
•    SSAI Emergency Critical Care eller lign.
•    Tværfaglig Indsatslederuddannelse
•    ALS eller lign.
•    ATLS/ETC eller lign.
•    EPALS eller lign.
•    PHTLS eller lign.
•    STaR eller lign.
•    Uddannelse til og erfaring i brug af ultralyd til akut diagnostik (e-FAST, FATE mv.)

Den præhospitale akutlæge skal gennemgå ACRM (Aeromedical Crew Ressource Management) uddannelse, HUET (Helicopter Underwater Escape Training), specifik flyoperativ træning, herunder gennemgang af sikkerhedsprocedurer i helikopteren, samt deltage i et antal følgevagter. Træningen varetages i samarbejde med flyoperatøren (aktuelt Norsk Luftambulanse).

Personlige kvalifikationer
Der vil blive lagt vægt på, at den præhospitale akutlæge besidder følgende personlige egenskaber;
•    professionalisme og loyalitet
•    gode samarbejds- og kommunikationsevner
•    fleksibilitet, omstillingsparathed og robusthed
•    beslutningskompetence og evne til at bevare ro og overblik i pressede situationer
•    evne til at reflektere over egen kompetence, performance og fremtræden
•    godt helbred og god fysisk form

Arbejdsområdet kræver en meget høj grad af selvstændighed, samt evne til at arbejde under komplekse og vanskelige forhold uden mulighed for tilkald af anden lægelig assistance.

Fleksibilitet i forhold til vagtdækningen er en forudsætning for at bestride funktionen. Det forventes endvidere, at den præhospitale akutlæge deltager i nødvendige administrative, trænings- og dokumentationsopgaver, der skal udføres af hensyn til kvalitetssikring, opretholder en fortsat faglig udvikling, samt bidrager til at generere relevant forskning.

Den præhospitale akutlæge skal kunne deltage i introduktion, træning og uddannelse i sept-okt-nov 2022. En del af dette forløb skal være gennemført før selvstændig vagt. Det drejer sig om obligatorisk ACRM (Aeromedical Crew Ressource Management) over et to dages forløb samt obligatorisk gennemgang af helikopter og luftfartsregler samt to følgevagter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS/YL.
Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Martin Hansen e-mail troehans@rm.dk eller mobil 40 19 32 03
Yderligere information om regionernes akutlægehelikopter kan findes på www.akutlaegehelikopter.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 11. august 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes enten den 23/8 eller den 5/9, forudgået af kombineret test- og interview-runde i ugen forinden.
Motiveret ansøgning samt relevant CV sendes ved at trykke på knappen “Søg job” nedenfor.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.