Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Vi udvider - igen!

Dette job er udløbet

Nu med radikal prostatektomi i det urologisk speciale, endvidere flyttes den karkirurgiske funktion i Region Sjælland til Roskilde i efteråret 2018. På denne baggrund opslås to stillinger som overenskomstansat overlæge.

Ved ansættelse vil der ud over det generelle kliniske arbejde være mulighed for at byde ind på specielle arbejdsopgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder.

 • Anæstesi til karkirurgi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, urologi, ophtalmologi, gynækologi og obstetrik
 • Anæstesi til større cancerkirurgi
 • UL – vejledt blokanlæggelse til de operative patientforløb
 • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi.
 • Simulation
 • Forskning
 • Uddannelse
 • Dagkirurgi

Vi implementerer i samarbejde med de kirurgiske afdelinger aktuelt patientforløb med hyppig anvendelse af nerveblokader og har i den forbindelse oprettet en blokskole i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

På operationssiden vil hjemtagning betyde en udvidelse på specialiserede områder, herunder et større akutindtag.

På intensivsiden skal udbygges som følge af hjemtag og den specialeplan. Afdelingen forventes at have 8 – 9 pladser ultimo 2018.

Sjællands Universitetshospitals simulationsenhed er organisatorisk tilhørende i afdelingen.

Det dagkirurgiske område på Sjællands Universitetshospital er fra 1. april 2018 organisatorisk forankret i afdelingen med aktivitet på både Roskilde og Køge.

Afdelingen på langt sigt

Intensivafsnittet skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2024. På operationssiden er planen, at Roskilde i 2024 skal være et specialhospital med dagkirurgi og ambulant medicinsk behandling samt specialiserede funktioner inden for andre områder, som for eksempel simulation. Sjællands Universitetshospital vil i 2024 være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Som medarbejder på Roskilde vil der være mulighed for at flytte med funktionen til Køge eller alternativt ønske at arbejde på specialhospitalet i Roskilde.

Vi er en afdeling med fokus på forskning, uddannelse og arbejdsmiljø. Vi har aktuelt ansat fire ph.d. studerende og en forskningslektor. De seneste evalueringer fra de uddannelsessøgende læger er i top, og vi har i mange år været den bedst evaluerede anæstesiafdeling til uddannelse af medicinstuderende. Der er et fremragende samarbejde i lægegruppen, der er fleksible og ser løsninger og udviklingsmuligheder.

Stillingen som overenskomstansat overlæge besættes fra 01.9.18 eller efter aftale.

Overlægen kan tildeles ansvar for specifikke fagområder efter kvalifikationer og/eller ønsker.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus.

Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Anæstesiologisk Afdeling

Anæstesiologisk Afdeling yder pr. år ca. 10000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk, Gynækologisk-Obstetrisk, Kirurgisk og Plastikkirurgisk Afdeling. Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser. Herudover betjenes Billeddiagnostisk og Oftalmologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser. Afdelingen har regionsfunktion for børneanæstesi.

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt syv behandlingspladser. Der er mulighed for hæmodialyse, og CRRT. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktionen om natten og i weekender.

Anæstesi- og operationsafsnittet har de seneste år gennemgået en gennemgribende renovering med oprettelse af højteknologiske operationsstuer, indførelse af robotassisteret kirurgi, hvor afdelingen på baggrund af seneste hjemtag råder over to operationsrobotter, desuden er i 2016 indført 3D laparaskopi. Sterilcentralen, som er et af afdelingens afsnit, har bidraget med Case-carts –koncept. Afdelingen har et centralt operationsafsnit og to postoperative terapiafsnit.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse såvel præ- og postgraduat som tværfagligt.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi.

Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

 • Erfaring med anæstesi og præ-/postoperativ behandling inden for de opererende specialer, der forefindes.
 • Erfaring med kvalitetsarbejde og patientsikkerhedsarbejde
 • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Fagligt inspirerende og initiativrig

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen. Overlægen varetager opgaver bredt inden for afdelingens arbejdsområder.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital her.

Læs mere om byggeprojektet i Køge her.

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Ole Christensen, olch@regionsjaelland.dk, 47 32 50 01.

Ansættelse 01.9.17 eller efter aftale

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Ansættelsessamtaler i uge 22

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Ole Christensen
Stilling: Ledende overlæge
Email: olch@regionsjaelland.dk
Telefon: 47325001
Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.