Ledende overlæge for akutlægebiler i Præhospitalet, Region Midtjylland Rette hjælp i rette tid til alle patienter

Dette job er udløbet

Er du den leder, der kan sikre en velfungerende og avanceret præhospital indsats i Region Midtjylland? Så har vi stillingen til dig.

Stillingen
Præhospitalet søger en visionær og ambitiøs ledende overlæge for Region Midtjyllands 10 akutlægebiler. Akutlægebilerne (ALB) udgør en væsentlig og højt prioriteret del af den samlede præhospitale indsats i Region Midtjylland. Den ledende overlæge for akutlægebilerne indgår derfor i en nøglerolle med mulighed for høj grad af indflydelse på udviklingen af og retningen for den samlede præhospitale indsats i Region Midtjylland.

Stillingen som ledende overlæge for akutlægebiler i Region Midtjylland kan besættes som en fuldtidsstilling, eller en kombination af ledelses- og klinisk arbejde enten på ALB eller andet sted svarende til 0,2 stilling til klinisk arbejde og 0,8 stilling til ledelse af ALB.

Den ledende overlæge har det overordnede ansvar for ledelse og planlægning af den daglige drift  af akutlægebilerne i Region Midtjylland. Den ledende overlæge har ansvaret for at  koordinere relevant og fagligt kvalificeret bemanding af alle akutlægebiler. Den ledende overlæge skal desuden sikre kontinuerlig udvikling og høj ensartet kvalitet i patientbehandlingen. Præhospitalet hjemtog i december 2018 driften af fire af de 10 akutlægebiler og i september 2019 yderligere en akutlægebil samt tre ambulancer. Konsolidering og udvikling af den regionale driftsorganisation med særligt fokus på akutlægebilerne er en væsentlig opgave for den ledende overlæge.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen som ledende overlæge for akutlægebiler er vedlagt.

Stillingens organisatoriske indplacering
Den ledende overlæge refererer til Præhospitalets hospitalsledelse, er en del af Præhospitalets ledergruppe og indgår sammen med ambulancechefen i en samlet afdelingsledelse for akutlægebiler og ambulancer. Ledelsesansvaret er opdelt, så den ledende overlæge har hovedansvaret for lægebilerne og ambulancechefen har hovedansvaret for ambulancerne. Den ledende overlæge vil være daglig leder for 7 afsnitsledere (overlæger), der hver har dagligt ledelsesansvar i forhold til en eller flere akutlægebiler.

Den ledende overlæge vil indgå i Anæstesiologisk Specialeråd og i det daglige samarbejde med de ledende overlæger i de anæstesiologiske afdelinger på regionens øvrige hospitaler. Den ledende overlæge forventes at kunne sikre gode relationer i et konstruktivt og målrettet samarbejde.

Din profil
Vi søger en profil der:

  • Besidder ledelsesmæssig erfaring – gerne fra præhospital virksomhed
  • Har klinisk Præhospital erfaring
  • Har god organisatorisk forståelse for en politisk styret organisation og kan trives heri
  • Har administrative evner og erfaring med budgetstyring
  • Evner at implementere ledelsesmæssige og politiske beslutninger samt sikre stabil drift
  • Har interesse for og erfaring med kvalitetsudvikling
  • Er helhedstænkende i forhold til den samlede præhospitale indsats
  • Er samarbejds- og dialogorienteret

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, herunder også aftale om lokal løndannelse. Lønmæssig indplacering sker efter aftale for lægelige chefer som ledende overlæge.

Tiltrædelse
Snarest muligt

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør i Præhospitalet Per Sabro Nielsen på tlf. 2134 9887 eller Præhospital direktør Henning Voss på tlf. 2155 2916.

Ansøgning
Ansøgning indeholdende motivering for ansøgningen og CV bedes udformet under hensyn til, at der skal ske en lægefaglig bedømmelse af de 7 kompetencer: medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, sundhedsfremmer og professionalisme.

Ansøgningen må være Præhospitalet i hænde senest den 14. november 2019.

Videre forløb
1. samtalerunde forventes at blive gennemført 19. november 2019. 2. samtalerunde forventes at blive gennemført 26. november 2019. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde må forvente at gennemgå et testforløb den 22. november 2019.

Du kan læse mere om Præhospitalet på Præhospitalets hjemmeside: http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/sundhedstilbud+og+forebyggelse/pr%C3%A6hospital