Centerchef til Psykiatrisk Center Ballerup

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Center Ballerup har skabt markante resultater for patienterne. Der søges derfor en kompetent og visionær centerchef, der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling i overensstemmelse med målsætningen om, at flere patienter skal behandles på et højt niveau.

Psykiatrisk Center Ballerup er et forskningsaktivt center med forskning inden for de tre højt specialiserede områder; transkulturel psykiatri, spiseforstyrrelser og recovery. Centret rummer en lang række psykiatriske funktioner og tilbud, videns- og kompetencecentre samt specialtilbud med landsdækkende og regionale funktioner.

Stillingen
Centerchefen er centrets øverste leder og har det samlede ledelsesmæssige ansvar for behandling, pleje, forskning og uddannelse.

Opgaverne varetages i samarbejde med centerledelsen, der består af fem medlemmer.

Centerchefens hovedopgaver er at:

 • Realisere årsaftalen for Psykiatrisk Center Ballerup og dermed fortsættes den positive udvikling.
 • Lede med fokus på faglig kvalitet og udvikling af forbedringskulturen med involvering af medarbejdere, patienter og pårørende.
 • Understøtte og optimere indsatser, der sikrer sammenhængende patientforløb. En fortsættelse af en nuværende indsats, som gennemsyrer den daglige organisering og opgaveløsning.
 • Prioritere og bidrage til et velfungerende samarbejde med kommuner, praksis, patient- og pårørendeorganisationer.
 • Lede centrets ledere og sikre den samlede styring af centret.
 • Bidrage aktivt i dialogen med direktionen, de øvrige centerledelser og andre samarbejdspartnere.
 • Understøtte og optimere forskningsaktiviteter og indgå i samarbejde med Københavns Universitet.
 • Sikre økonomisk styring og effektiv anvendelse af ressourcerne.
 • Sikre en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.

Personen
Centerchefen skal:

 • Være resultatorienteret og arbejde målrettet og vedholdende for, at hele organisationen når målene i Fremtidens Psykiatri.
 • Sikre en vedholdende opfølgning på igangsatte tiltag.
 • Formå at se nye muligheder og omsætte dem i konkrete initiativer i centret.
 • Praktisere en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere på tværs af faggrænser.
 • Formå at understøtte centrets forskning, den faglige udvikling og den samlede ressourcestyring.
 • Tilslutte sig og have kompetencer til at understøtte det systematiske forbedringsarbejde via lean-metoder.
 • Have en sundhedsfaglig og/eller en akademisk uddannelse, dokumenteret ledelseserfaring fra sundhedsvæsnet samt relevant lederuddannelse.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftale for chefer på overenskomstvilkår.

Ansøgningsfristen er mandag den 28. oktober 2019.

Se uddybende stillings- og personprofil og søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til psykiatridirektør Martin Lund, telefon 38 64 00 02 eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.

Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centret har ca. 700 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale. Centret har et årligt budget på ca. 380 mio. kr., en samlet kapacitet på 160 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling. Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk.