Bliv praktiserende læge i Sønderborg Kommune Der genudmøntes 1 stk. ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i Sønderborg by. Der er tilknyttet ca. 2.000 patienter til ydernummeret. Ydernummeret skal overtages og aktiveres pr. 1. oktober 2024.

Ansøgningsfrist: 11/06/2024 Egen praksis Sønderborg Kommune

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret. Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

I forbindelse med genudmøntningen af dette ydernummer – er det en mulighed at erhverve ydernummeret og lægge ydernummeret sammen med et andet eksisterende ydernummer i en kompagniskabspraksis eller i en samarbejdspraksis. Det er også en mulighed, at starte en ny praksis eller solopraksis alt efter, hvilken driftsform budgiver ønsker.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret skal overtages og aktiveres 1. oktober 2024.Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Den ansøger der bliver tildelt den genudmøntet kapacitet med patienter – kan hvis ansøger ønsker det – overtage en ekstra kapacitet uden patienter til Sønderborg by. Der er derfor mulighed for, at 2 læger kan etablere sig sammen i Sønderborg by.

Regionen afholder samtaler torsdag den 13. juni 2024 efter kl. 13.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Ansøgere vil modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks) eller via mail.

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig
    transport.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2.

Ansøgningsskema og budblanket
Afgiv dit/jeres bud på budblanketten jf. bilag 1 ledsaget af ansøgningsskemaet jf. bilag 2 senest tirsdag den 11. juni 2024 kl. 10.00.

Budblanketten og ansøgningsskemaet skal sendes til jannie.kramer@rsyd.dk

Samtaler
Regionen afholder samtaler med budgivere torsdag den 13. juni 2024 efter kl. 13.00 eller efter nærmere aftale hvor ansøgningen vil blive gennemgået og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernummeret. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Mobil: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk