Afdelingslæge til Sengeafsnit P1 Aarhus Universitetshospital, Risskov

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Afdeling P (Afdeling for psykoser) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov ønskes besat 01.04.2017 eller efter aftale.

Stillingen er primært tilknyttet Sengeafsnit P1, men der vil også i et vist omfang kunne være opgaver i ambulant regi og lejlighedsvist opgaver i andre sengeafsnit.

Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingen flytter til Nyt Psykiatrisk Center i Skejby efteråret 2018.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.

Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om Sengeafsnit P1
Sengeafsnit P1 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter.

Sengeafsnit P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.

Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen.

Afdelingslægen vil bl.a.:

 • varetage udredning og patientbehandling
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afd. P i øvrigt
 • deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver
 • indgå i udviklingsarbejde og/eller forskningsprojekter

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Afsnit P1 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.

Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:

 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion
 • have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/

Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag.

Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og YL.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted, Afd. P tlf. 7847 1611.

Sidste frist for ansøgning er 09.02.2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.