Afdelingslæge til reumatologisk team, Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers Vi tilbyder en stilling som afdelingslæge i intern medicin: reumatologi pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vores nye afdelingslæge vil have funktion i det reumatologiske team, med varetagelse af funktioner indenfor den ambulante del af den reumatologiske funktion. Du vil desuden deltage i teamets del af den intern medicinske funktion, primært med stuegangsfunktion i det tilknyttede sengeafsnit MS2. Speciallægen vil sammen med de øvrige reumatologiske speciallæger deltage i reumatologiske tilsyn. Speciallægen indgår i den medicinske akutvagt, i ca. 18 skiftet vagt, med speciallæger og læger i sidste år af hoveduddannelsen i intern medicin.

I det daglige vil du primært have funktion i reumatologisk klinik, i samarbejde med et team af de øvrige 4 speciallæger, specialiserede kliniksygeplejersker samt tilknyttede yngre læger i speciallægeuddannelse.
Reumatologisk klinik varetager funktioner indenfor alle områder af reumatologien bortset fra patienter med ryglidelser, hvor funktionen er centraliseret til Aarhus Universitetshospital, som der er et tæt samarbejde med.

Stillingen fordrer at du har lyst og vilje til at tage aktivt del og ansvar for udvikling og forandring af teamet.
Speciallægen vil deltage i afdelingens ledelsesgruppe, og det forventes at du deltager positivt i udvikling af afdelingens i henhold til afdelingens strategi og mål, både på teamplan og på afdelingsplan.

Vi lægger vægt på dine faglige kliniske kvalifikationer, og også dine evner til at indgå i et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet og afdelingen, således at der skabes de bedst mulige patientforløb i et team med et godt arbejdsmiljø. Der vil være god mulighed for faglig og organisatorisk udvikling.

Som speciallæge vil du deltage aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen har yngre læger i speciallægeuddannelse sv. til introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi. Herudover deltager du i undervisningen af Medicinsk Afdelings eget personale på lige fod med de øvrige speciallæger ved afdelingen samt i afdelingens undervisning af medicinske studenter, i samarbejde med afdelingens lektorer.

Om afdelingen og hospitalet
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler.  Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet reumatologi også de øvrige intern medicinske specialer. Afdelingen har en medicinsk diagnostisk klinik samt et dialyseafsnit, der i dagtid lægebetjenes fra nyremedicinsk afdeling, AUH.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med god mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil

Er herudover kendetegnet ved

  • faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
  • tværfaglighed har særlig fokus
  • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
  • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • et godt arbejdsklima, hvor humor og kollegialitet er vigtig

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lene S Mortensen, Tlf.: 7842 1601 eller mail: lenemt@rm.dk. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller. Skema vedlagt.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Der er sidste ansøgningsfrist mandag d 22.1.18 kl. 12. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale